Høyres vilje til økt makt. Slått tilbake

Kriseloven som ble vedtatt lørdag den 21.03 2020 avslører at Storting og Regjering innser at tiltakene til nå mot Covid 19 har kommet for seint og for tilfeldig i Norge. Allerede for 6 uker siden burde de restriksjoner som er aktuelle i dag har vært gjennomført. Meldingene og opplevelsene av alvoret fra Kina, var kjente på dette tidspunkt. For å rette opp dette har regjeringen Solberg på en febrilsk måte strammet seg opp og erklært at vi er i en «krigstilstand» mot viruset og derfor må det innføres unntakslover som vil sette grunnleggende demokratiske funksjoner i Norge ut av spill.

Etter at flere kjente jurister kalte det opprinnelige forslaget for Galskap og helt Udemokratisk sa Stortingets flertall nei til Prop. 56. L (2019-2020) som fullmaktslov. Den ville sette Stortinget, domstolene og andre demokratiske styringsorganer ute av spill. Arbeidsmiljøloven, straffe- og sivilrettslovene, helsepersonelloven, sykehusloven, regler for rekvirering av privat eiendom m.m. kunne blitt fritt fortolket uten folkelig godkjenning.

Dette viser Solberg-regimets vilje til det en må kunne kalle skrittet før et statskupp. Uten høringsmulighet for landets berørte organisasjoner, men med bare innspill fra departementene (besatt av regjeringsmedlemmene) visste statsminister Solberg at folket ikke ville få mulighet til å gi loven legitimitet/godkjenning og at hun ville stå over Grunnloven. En slik overkjøring av folkets mening har aldri skjedd etter krigen selv under meget alvorlige kriser i Norge. Denne borgerlige mindretallsregjeringen har etter snart 7 år ikke vår tillit når det gjelder å verne om folks rettigheter, helse og sosiale goder. Regelmessig nedbygging av vårt helsevesen, undervisningssektor, og infrastruktur gir oss ingen grunn til å tro at denne regjeringen har folks beste i fokus. Praksis viser, at de er mest opptatt av å legge forholdene til rette for det private næringslivet og dets elite.

Vi har ikke glemt den borgerlige regjeringas totale avvisning av det massive folkeflertallet mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark til ett fylke. Vi ser ikke bort ifra at intensjonen i denne proposisjonen i neste omgang er å kunne gi regjeringen utvidede fullmakter til å kunne slå ned på berettiget folkelig motstand og opprør. Motstand mot tiltak og vedtak, som politikerne setter i verk og som av folket oppfattes som uønskede, urettferdige og unødvendige. Hva slike fullmakter vil bli brukt til i fremtiden, vet vi ikke. I verste fall, ser vi konturene og bruken av politi, heimevern og militæret. Alt under dekket av at Norge er i en «krisesituasjon». Solbergs fullmaktslov ville kunne skape presedens ved nye kriser i samfunnet.

Vi er glade for at regjeringens forsøk på å overføre massiv myndighet og makt til seg selv som setter vanlige demokratiske arbeidsregler ut av spill, ble slått kraftig tilbake i Stortinget den 21.03. 2020.

NKP stiller allikevel flere spørsmålstegn ved hvorfor en trenger en fullmaktslov når Stortinget er i stand til å håndtere løpende tiltak som trengs. Vi mener regjeringen vil kunne oppnå de samme verne- og sikringstiltak som vi alle krever ved å bruke allerede gjeldende lover. Man kan også i dag beordre offentlige ansatte til utvidete tjenester og vi må kunne kreve innsats fra det private næringsliv i samme omfang, dersom de søker om statlig økonomisk støtte.

NKP ser denne «Koronaloven» som ren symbolpolitikk fra Stortinget for å berolige folket med at man tar viruskrigen alvorlig. Også NKP ønsker at myndighetene tar alle fornuftige midler i bruk for å vinne «krigen» mot Covid 19 viruset, men vi krever en åpen og demokratisk styring med alle tiltak som settes i verk.

23.03.2020

For: Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen leder

Alexander N. Sørnes nestleder

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!