Oslokommunistene til valg

Skrevet . Publisert i Artikler

Oslo – en human og inkluderende by… for alle?

Oslo som hovedstad burde stå frem som et godt eksempel for fastboende og besøkende. Det er en by som i mange tiår har vært preget av et stort mangfold, og utallige utfordringer på økt innbyggertall, tilflyttere og sosial nød.
Kapitalismens herjinger rundt om i verden har satt sine dype spor, og trengt folk ut i nød og elendighet. Mange har reist fra sine familier for å søke etter arbeid og et bedre liv. Den muligheten fortjener alle, uansett hvem du er og hvor du kommer fra.

 

 

Anne Katherin Gonzales 4. kandidat Oslo, Adrian Larsen 3. kandidat Oslo, Mayo Bustos 2. kandidat Oslo, Ellen Ormberg 1. kandidat Oslo

 


Å hjelpe folk i nød og elendighet er en selvfølge. I Oslos gater sitter tiggere og ber om penger og midler for å overleve. I stede for å bli møtt med hjelp, blir de møtt med trakassering. Bare fordi de forsøker å tjene inn til det nødvendige. Det finnes mange forskjellige måter å be folk om penger – gjennom en kopp, ved å lage ballongfigurer eller opptre på gata. Det ser vi i Oslos gater, blant kjøpeglade turister og nordmenn. Mye skyldes den økonomiske uroen rundt om i verden, men også Oslos manglende vilje til å ta imot og hjelpe de som trenger det mest.
NKP i Oslo og Akershus vil gi tiggere og hjemløse et verdig tilbud, med muligheter til å få seg måltid, muligheten til å komme seg ut i arbeid og utdanning, og muligheten til å få sine grunnleggende behov dekka. Etter at forslaget for å forby tigging nasjonalt ble stemt ned, vedtok stortinget at de enkelte kommunene selv kunne bestemme om de ville innføre forbudet eller ikke. Vi får ikke tak i, eller løst problemene ved å gjemme dem bort. Et forbud i Oslo vil ikke løse noen ting. Det er ved et systemskifte, at vi kommer bunn i problemet – problemet er det kapitalistiske systemet som bevisst skaper fattigdom og nød for å verne om noen få. Slik kan vi ikke ha det, hverken i Oslo eller resten av landet.
Hjelp til de i nød skal ikke straffes eller ses på som en oppfordring til å tigge. Det dreier seg om å ta være på sine medborgere i sitt nærmiljø.

Anne-Catherin Gonzales, 4.kandidat på Oslolista

 

TIL KAMP FOR OPPSIGELSE AV EØS-AVTALEN, SOM SVEKKER FAGBEVEGELSEN OG ARBEIDERKLASSENS MAKT!

EØS-avtalen fører EUs liberalistiske politikk inn i norsk lov gjennom AP og Høyres aksept av EU-direktiver som undergraver norsk selvbestemmelsesrett og fram- kjempede faglige og demokratiske rettigheter.
Arbeidsfolks makt og innflytelse i landet vårt er helt avhengig av en sterk og kampdyktig fag- og arbeiderbevegelse. LO har fremdeles en relativt sterk posisjon. Svekkede nasjonale og internasjonale faglige rettigheter, svekket Arbeidsmiljølov, sosial dumping, ytterligere svekkelse av faglige organisasjonsgrad styrker monopolborgerskapet, deres organisasjoner NHO, Virke, CEVITA, deres toneangivende medier og EU-politiske støttespillere i AP-ledelsen, H, FRP, V og Krf, og drar Norge baklengs inn i et EU som ingen vil ha. EØS-avtalen gjør at norsk fag- og arbeiderbevegelse stadig er på defensiven i en konstant forsvarskamp mot EU-direktiver.
Det stadig mindre monopolborgerskapet og finansoligarkiet beholder gjennom den imperialistiske EU-konstruksjonen og Troikaens (EU, IMF og ESB) samarbeid med borgerlige og sosialdemokratiske regjeringer initiativet, presser og splitter arbeider- og fagbevegelsen, for kraftige lønns og pensjonsnedslag for høyest mulig profitt.
De tradisjonelle sosialdemokratiske partiene har vist seg som støttespillere til denne politikken. De nye sosialdemokratene som Syriza i Hellas og Det Europeiske Venstrepartiet manipulerer befolkningen, og gir under valg inntrykk av å være i mot, men har i regjeringsposisjon vist seg klart som «de nye sosialdemokratene», og har godtatt ennå verre memoranda og råe antifolkelige lover med smertelige konsekvenser for arbeiderklassens og folkets familier. De vil bare administrere kapitalistismen, og ikke ta et oppgjør med den, slik som det greske kommunistpartiet KKE og den revolusjonære fagbevegelsen PAME.

Den nordiske modellen med faglig politisk tre parts forhandlinger mellom fagbevegelsen, arbeidskrafts-kjøperne og regjeringa fører ikke fram så lenge fagbevegelsens makt svekkes gjennom EØS. AP og Høyre/FRP er EU-tilhengere og NHO og Virke m.fl. bruker alle organer og virkemidler i EU/EØS systemet for å svekke fagbevegelsens posisjon og kampmidler. Tillitsvalgtes manglende innsynsrett i uorganiserte bedrifter, svekket og begrenset allmengjøring med minstelønn fører under dagens EØS og Schengen regime til styrket sosial dumping i Norge.
Den eneste løsningen på kapitalismens krise er sosialismen-kommunismen!
Her tilfaller arbeidernes verdiskapning fellesskapet, hvor staten planmessig utvikler produktivkreftene til dekning av menneskenes grunnleggende behov.

NKP støtter NTEUs underskriftskampanje og oppfordrer folk til å underskrive! NKP arbeider for å utvikle forståelse i den radikale del av fagbevegelsens grunnplan for nødvendigheten av å skape en enhetlig revolusjonær politisk plattform, for å bygge makt bak kravet om Norges oppsigelse av EØS-avtalen.
KAMPEN FOR OPPSIGELSE AV EØS-AVTALEN = BEKJEMPELSE AV KAPITALISMEN I NORGE!

 

 

BOLIG ER EN MENNESKE-RETT!
NKP mener:
● God og trygg bolig er en menneskerett og et samfunnsansvar.
● De samfunnsmessige boutgiftene skal dekke reelle nødvendige utgifter, og ikke monopolgevinster til de store eiendomsspekulantene.

Dagens liberale boligpolitikk baseres på at private aktører bygger boliger for profitt. Manglende distriktspolitikk fører til økt tilstrømming til de store byene.
Kapitalismens krise fører til økt tilflytting fra EU-området. Dette gir økt press på boligmarkedet. Investorer spekulerer i oppkjøp av tomter og eldre bygårder, og bygger nye boliger i det tempoet som maksimerer profitten. Denne kapitalistiske boligpolitikken med markedskreftenes frie spill, fører til skyhøye boligpriser i de store byene, som folk må flytte til for å studere, og få seg arbeid. Kun de med høy fast inntekt, som mottar økonomisk støtte fra familie, eller har arvet penger, har råd til inngangsbilletten på boligmarkedet.
Store grupper faller utenfor dagens boligmarked, med de svært uheldige konsekvenser som dette har for personlig utvikling, økonomi, helse og velferd.
Norge trenger en sosial boligpolitikk!

NKP vil:
● Gjeninnføre boligregulering for bygging av nye borettslagsboliger.
● Pålegge kommunene å stille billige tomter til rådighet for bygging av rimelige borettslagsboliger gjennom sosiale boligbyggelag.
● At staten bevilger tilstrekkelige midler til at Husbanken kan finansiere storstilt nybygging av rimelige borettslagsboliger til alle som trenger det, med lav rente, og lang nedbetalingstid.
● Boligene skal ha en klausul om at de ikke kan omsettes på det frie boligmarkedet.
● At staten bygger fullfinansierte boliger med lav husleie til samfunnets svakeste grupper.
● At staten bevilger midler til bygging av 3000 nye billige utleieboliger i året til studentene.

■ NKP VIL KJEMPE FOR:
INVESTERING I STORSTILT BOLIGBYGGING I ET NYTT BORETTSLAGSSYSTEM
FOR DAGENS OG FREMTIDENS GENERASJONER!

 

 

Norges Kommunistiske Parti - valgliste Oslo

1 Ellen Johansen Ormberg 1989 Bydel Sagene
2 Mayo Bustos Alfaro 1956 Bydel Frogner
3 Adrian Larsen Steinbø 1991 Bydel Sagene
4 Anne-Catherin Gonzales 1990 Bydel Gamle Oslo
5 Mathias Frednes 1992 Bydel Grünerløkka
6 Fredrik Røe Brevig 1991 Bydel Nordre Aker
7 Sara Josefine Johansen 1993 Bydel Ullern
8 Lars Skaret 1986 Bydel Gamle Oslo
9 Steinar Åge Brenden 1948 Bydel St. Hanshaugen
10 Dag Hagen 1955 Bydel Gamle Oslo
11 Hans Petter Hansen 1936 Bydel Sagene
12 Arne Jørgensen 1922 Bydel Stovner

Utskrift