EØS OVERSTYRER ILO-KONVENSJONER

Arbeiderpartipolitikere som Annette Trettebergstuen og Marianne Marthinsen har gjentatte ganger feilaktig fortalt at Stoltenberg-regjeringa reddet «Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter». Denne forskriften har sin basis i ILO 94. ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter ble vedtatt på arbeidskonferansen i Geneve i 1949, men ble først ratifisert av Norge i 1996. ILO er en særorganisasjon tilknyttet FN, men ble etablert allerede i 1919. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter trådte i kraft 1. mars 2008. Da kan man si at ILO 94 endelig ble gjennomført i Norge.

ilo

I 2007-2008 ble det avsagt fire dommer i EU, den såkalte Laval-kvartetten, hvor spesielt Rüffert-dommen i Tyskland skulle få betydning for forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. ESA, organet som overvåker etterlevelsen av EØS-avtalen, sendte i 2008 et brev til Norge hvor det vises til Rüffert-dommen i Tyskland. I brevet ble det fastslått at tyske delstatsmyndigheter ikke kunne kreve at utenlandske arbeidstakere skulle lønnes etter tysk tariff. ESA var derfor av den oppfatning at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ikke var forenlig med EUs konkurranseregler for det indre markedet. ESA truet den norske regjeringen med rettsak om den ikke trakk tilbake forskriften. Daværende rødgrønne regjering valgte, etter en høringsrunde, å komme ESA i møte ved å svekke forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter med virkning fra november 2011.

Opprinnelig het det at «Klausulene skal sikre de enkelte arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke». I den reviderte forskriftsteksten ble «eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke» fjernet. Dette var en klar svekkelse av forskriften, fordi det nå bare var minstelønnstariffene som måtte etterleves og ikke det faktiske lønnsnivået som ofte ligger høyere. Forskriften skulle heller ikke lenger gjelde for arbeid som utføres for norske oppdragsgivere i utlandet.

Det også blitt mer detaljert hva som menes med lønns- og arbeidsforhold. Siden det såkalte «tarifftillegget»(som utgjør kroner 24,50 i timen) i overenskomsten for «private anlegg» for eksempel ikke nevnes, så er det uenighet mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden om oppdragsgiver kan kreve at ansatte i bedrifter uten tariffavtale skal ha dette tillegget, selv om det heter at man skal følge tariffavtalen. Dette er også et eksempel på at revidert forskrift er svekket.

Dette viser klart at EØS-avtalen overstyrer ILO-konvensjoner. Men det viser også at vi har politikere som legger seg flate for EU og ESA. Og vi har politikere, som Trettebergstuen og Marthinsen, som ikke er ærlige nok til å innrømme det.

Terje Bjørlo, nestleder i Norges Kommunistiske Parti i Østfold

Emneord: arbeid , eu , ilo, eøs

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!