OPPSIGELSER I ANLEGGSBRANSJEN

Det vakte oppmerksomhet helt opp på regjeringsnivå da Skanska, som er en stor aktør i bygg- og anleggsbransjen, i uke sju varslet om nær forestående oppsigelser av mellom 70 og 110 anleggsarbeidere. Bakgrunnen er etter Skanskas oppfatning den tøffe konkurransesituasjonen i anleggsbransjen i Norge. Dette, selv om det investeres enorme beløp i infrastruktur som veg og jernbane. Hovedtillitsvalgt i Skanska, Jan Åge Vik, har uttalt at vi i Norge har lovlig sosial dumping, noe som selvsagt påvirker konkurransesituasjonen i anleggsbransjen.

Utenlandske entreprenører har vunnet mange anbudskonkurranser de senere årene, både ved veg- og jernbaneutbygging. De siste anbudene på Follobanen, den nye jernbanestrekningen mellom Ski og Oslo, har alle blitt vunnet av utenlandske entreprenører. Her er det faktisk snakk om entrepriser for mange milliarder kroner.anlegg

Det å kunne investere i infrastruktur er også et viktig virkemiddel for å øke sysselsettingen. EØS-avtalen er faktisk et hinder for å kunne dra full nytte av denne muligheten. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked, og må forholde seg til EUs konkurranseregler. Det betyr at for eksempel offentlige anleggs- og byggeoppdrag over 44 millioner kroner må ut på anbud i hele EU/EØS-området, i alt 30 land utenom Norge. Uten EØS kunne norske myndigheter ha bestemt at alle oppdrag uansett størrelse skulle tilfalle norske entreprenører. Dette ville ha vært gunstig i tider med stor arbeidsløshet. Og uten EØS kunne norske myndigheter selv ha åpnet for konkurranse fra utenlandske entreprenører om det var behov for det.

Når hovedtillitsvalgt i Skanska snakker om lovlig sosial dumping, så er det nødvendig med en nærmere presisering om hva han egentlig mener. I Norge har vi ingen minimumslønn, med to unntak. Det ene unntaket er tariffavtaler som er allmenngjort, for tiden er det seks tariffavtaler. Det andre unntaket er når «forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter» er lagt til grunn, noe som er hovedregelen i offentlige anleggskontrakter. I paragraf fem i nevnte forskrift heter det at «med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen».

Når det i nevnte forskrift vises til lønn, så er det minstelønnssatsene i de landsomfattende tariffavtalene det er snakk om, og som minst må etterleves. I praksis er det dette nivået utenlandske entreprenører legger seg på. Som følge av framforhandlede lønnstillegg i de enkelte bedrifter, er det vanlig i anleggsbransjen at lønnsnivået ligger betydelig over minstelønnssatsene. Da får vi i praksis et nivå for som gjelder norsk arbeidskraft, og som ligger over nivået på det de fleste utenlandske arbeidstakere har. Det er dette at utenlandsk arbeidskraft får betydelig lavere lønn enn norsk arbeidskraft som presist beskrives som lovlig sosial dumping.

Før forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontakter ble svekket etter press fra ESA, organet som overvåker etterlevelsen av EØS-avtalen, skulle det faktiske lønnsnivået i bransjen legges til grunn. Da hadde vi fått en mer rettferdig konkurranse.

Antikontraktørbestemmelsene ble fjernet i Norge som en konsekvens av EUs tjenestedirektiv. Det har åpnet for en betydelig fremvekst av selvstendige næringsdrivende, og som helt lovlig kan omgå bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Denne ordningen undergraver også et seriøst arbeidsliv, fordi bedrifter fristes til å engasjere selvstendig næringsdrivende. Man har ikke lenger arbeidsgiveransvar med alt det innebærer. Og ikke minst har vi fått EUs vikarbyrådirektiv, noe som er med på å undergrave et seriøst arbeidsliv basert på faste ansettelser.

Når Skanskas varsel om oppsigelser har fått regjeringsmedlemmer fra Frp til å reagere, så er det all grunn til å ta deres bekymrede miner med en klype salt. Det er ikke mer enn drøye tre år siden Carl I. Hagen fra Frp, på et møte i Fredrikstad foreslo å bygge store brakkerigger for å huse spanske anleggsarbeidere som skulle flys inn til Norge for å arbeide på hjemlandets lønns- og arbeidsvilkår. Som representant for «lov og orden partiet» oppfordret han til brudd på vedtatt forskrift, og gikk inn for omfattende sosial dumping.

Skal vi få bukt med sosial dumping, også den lovlige, må vi få vekk dagens regjering, men også EØS-avtalen. Det er en forutsetning for å kunne skape et seriøst arbeidsliv!

 

Tekst: Terje Bjørlo

Foto: CC BY-NC-ND 2.0 - https://www.flickr.com/photos/chrisjongkind

Emneord: eu , eøs

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!