Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager)

Norges Kommunistiske Parti i Østfold viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev og høringsnotat av 26. april 2019, med forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter. Vi vil benytte oss av retten til å komme med vårt høringssvar.

Rapport fra BDO

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomførte rådgivingsselskapet BDO en kartlegging av utviklingen i barnehagesektoren de siste 10 årene. Rapporten ble offentliggjort i mai 2018. Andelen barn i private barnehager ligger noe høyere enn andelen i kommunale barnehager, 53 prosent i private og 47 prosent i kommunale. Tallene har vært stabile gjennom flere år. I 2016 var det 5980 barnehager i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Barnehagene fordelte seg på 2810 offentlige og 3170 private.

Selv om de private aktørene gjennom flere år har hatt en stabil andel av markedet (53 prosent), så har markedsandelene til de største aktørene økt kraftig på bekostning av de minste aktørene. I år 2000 var 13 prosent av de privateide barnehagene eid av et aksjeselskap. Nå er andelen passert 50 prosent med god margin. Dette er en klar indikasjon på at barnehagesektoren er en attraktiv bransje.

I 2017 fikk de private barnehagene over 20 milliarder kroner i kommunale tilskudd. BDO skriver i rapporten at driftsmarginen siden 2007 i snitt for den private barnehagesektoren har ligget på mellom 5 og 7 prosent, noe som er et normalt nivå for tjenesteytende bransjer. Selv om avkastningen på egenkapitalen har vist en nedadgående trend fra 2007, så har egenkapitalen i gjennomsnitt bygd seg opp med 400 millioner kroner hvert år fra 2007 til 2016. Egenkapitalen er nå på 4 000 millioner kroner. Sammenligner vi med utviklingen for hovedindeksen på Oslo børs, så har avkastningen i bransjen vært formidabel. Den årlige gjennomsnittlige avkastningen i tiårsperioden har på Oslo børs vært 8,4 prosent, mens den for den private barnehagesektoren har vært formidable 28,3 prosent i gjennomsnitt hvert år. Og det i en bransje med nærmest forutsigbare inntekter fra kommunale tilskudd og foreldrebetaling.

I barnehagelovens paragraf 14 heter det at barnehagen kan, etter nærmere regler, ha et rimelig årsresultat. Det har også vært vanlig å akseptere å ta ut et visst utbytte av årsresultatet. Gjennom flere år har det blitt argumentert med at private eiere har sugerør ned i statskassa. Og dette dokumenteres til fulle i rapporten.

BDO skisserer i rapporten fire hovedmåter å trekke ut profitt fra barnehagedriften. Den ene metoden går på å inneha flere roller, for eksempel å være daglig leder for flere barnehager. På den måten kan det tas ut en formidabel årslønn.

Den andre måten kan omfatte kjøp av varer og tjenester som det neppe kan sies at barnehagen har bruk for. Her kan det tenkes at det er varer og tjenester som har gått til privat forbruk.

Internhandel pekes på som den tredje måten som kan benyttes for å hente ut profitt. «Derimot vil salg av varer og tjenester til priser som ikke er markedsmessige, eller som barnehagen ikke har behov for, eller ikke faktisk får levert, være tradisjonelle eksempler på metoder for å trekke penger ut fra barnehageselskapet og inn i andre nærstående selskaper, i strid med aksjeloven, skatteloven, og i dette tilfellet også barnehageloven» skriver BDO.

Den fjerde måten for å trekke ut profitt er ved salg av eiendommen som huser barnehagen. Som eksempel viser BDO til salg fra ett selskap til et annet med samme eiere.

BDO har også avdekket tilfeller der transaksjoner ikke kommer barna til gode. Selskapet viser blant annet til at det er kjøpt fritidsleiligheter eller feriehus i utlandet til bruk for ansatte. Andre eksempler er gaver til andre formål. Det er en betingelse for å motta tilskudd at det kommer barna til gode. BDO skriver at dette kan være vanskelig for kommunen som tilsynsmyndighet å kontrollere at alt går riktig for seg.

Telemarksforskning, rapport nr. 475/2019

Telemarksforskning har gjennom flere år hatt oppdraget med å analysere kostnader i barnehager. Rapport 475/2019, som ble offentliggjort i mai 2019, tar for seg kostnader for regnskapsåret 2017. I rapporten slås det fast at kommunale barnehager har flere årsverk enn private barnehager i alle de fire gruppene; store- halvstore- halvsmå og små barnehager. Korrigerte oppholdstimer per årsverk (grunnbemanning pluss styrer) er 11257 timer i kommunale barnehager og 11750 i ordinære private barnehager.

Personalkostnader per årsverk i kroner er 580 010 i kommunale barnehager og 520 271 i private ordinære barnehager. Inkludert i personalkostandene er pensjonsutgifter per årsverk.

Andel barn med spesialpedagogisk hjelp er 3,5 prosent i kommunale barnehager, og 2,5 prosent i ordinære private barnehager.

Andel minoritetsspråklige barn er 20,6 prosent i kommunale barnehager, og 12,8 prosent i ordinære private barnehager.

Andel med behov for særskilt språkstimulering er 7,4 prosent i kommunale barnehager, og 3,8 prosent i ordinære private barnehager.

Dette er faktorer som forklarer kostnadsvariasjoner mellom barnehagetypene.

Kommentarer til Departementets forslag

I høringsnotatet vurderer departementet om det skal bli enklere å få tilskudd til nye private barnehager. Departementet vurderer også om kommunen skal få lovhjemmel til å stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd.

Østfold NKP mener at bygging og drift av barnehager er en offentlig oppgave i kommunal regi. Vi mener derfor at det ikke skal bli enklere å få tilskudd til nye private barnehager.

 

Departementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at færre private barnehager får tilskudd til pensjonsutgifter som de ikke har. Departementet vurderer også om det skal gjøres endringer i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager.

Fra og med tilskuddsåret 2016 gis det et pensjonspåslag på 13 prosent av lønnsutgiftene i kommunale barnehager som tilskudd til pensjonsutgifter i private barnehager. Telemarksforskning har i notat nr. 15/2019 vist at nesten 94 prosent av de private barnehagene har lavere pensjonsutgifter enn 13 prosent. Barnehager som har høyere pensjonsutgifter kan få disse dekket etter søknad. Totalt pensjonstilskudd i 2017 var 2,213 milliarder kroner, mens de faktiske utgiftene var 1,264 milliarder kroner. De private barnehagene fikk dermed 949 millioner kroner mer til dekning av pensjonsutgifter enn de faktisk hadde. Dette er en gavepakke til eierne av private barnehager.

Østfold NKP mener at private barnehager kan få kostnadsdekning for dokumenterte faktiske pensjonsutgifter på opptil 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene. Kostnadene som kommunene har for å gå gjennom dokumentasjonen bør bæres av de private barnehagene.

 

Departementet foreslår at det innføres et forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det innføres samtidig et krav om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

Østfold NKP støtter dette forslaget.

Departementet foreslår at kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, tydeliggjøres i loven. Videre foreslår departementet at det lovfestes at private barnehager ikke kan ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.

Østfold NKP støtter dette forslaget.

Departementet foreslår at ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager blir lagt til departementet. Det betyr at departementet får ansvaret for å føre tilsyn med at private barnehager bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med kravene for dette. Ansvaret vil også inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser om økonomiske forhold. Departementet vil delegere denne oppgaven til Utdanningsdirektoratet.

Østfold NKP mener at den enkelte kommune skal ha ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. Kostnadene til dette bør bæres av de private barnehagene.

Departementet foreslår at det innføres en lovhjemmel som gir departementet rett til innsyn i dokumentasjon hos eier eller nærstående til eier dersom slikt innsyn er nødvendig for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager.

Østfold NKP mener at en ny lovhjemmel skal gi den enkelte kommune den foreslåtte retten.

Departementet foreslår at ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene i barnehageloven med forskrifter enten blir lagt til fylkesmannen, eller at det lovfestes at kommunen skal legge denne oppgaven til et uavhengig organ i kommunen.

Østfold NKP mener at dette skal legges til fylkesmannen.

Departementet foreslår at det innføres en hjemmel i barnehageloven til å fastsette forskriftsbestemmelser om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.

Østfold NKP støtter dette forslaget. Ved eierskifte skal kommunen ha forkjøpsrett, og kunne overta barnehagen til en pris som er akseptabel for kommunen.

 

Avsluttende bemerkninger

De innsparinger som private barnehager har medført, er basert på et lavere lønnsnivå og dårligere pensjon enn i offentlig sektor. Rapporter viser også at bemanningen er lavere i private barnehager enn i kommunale barnehager. Etter at bemanningsnormen er innført, er det 900 private barnehager og 400 kommunale barnehager som ikke etterlever normen. Det er flere barn med særskilt behov i kommunale barnehager.

Dersom kommunene driver alle barnehager, vil det også kunne oppnås stordriftsfordeler.

Norges Kommunistiske Parti i Østfold er av den oppfatning at bygging og drift av barnehager er en kommunal oppgave. Derfor mener vi at ordningen med private barnehager må utfases.

Dag Norum /s/                                 Terje Bjørlo /s/                                  Riitta Berger/s/    leder Østfold NKP                               nestleder Østfold NKP                       sekretær Østfold NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!