Årsmøte Vestlandske distrikt

Skrevet . Publisert i Vestlandet

bergen1.jpg

Bergens Arbeiderparti av NKP på Torvallmenningen, 1. mai.

Vestlandske distrikt avholdt årsmøter, 12/3-16, med gjennomgang av beretning, regnskap og valg av styre, revisorer og redaksjon i Radio Arbeidet: Alexander N. Sørnes, Trygve Horgen, Eduardo S. Correa og Arild Sæther Johannesen ble valgt, sammen med 4 vararepresentanter, revisorer og utsendinger til landsmøtet høsten 2016. 2 nye medlemmer fra Sogn og Fjordane ga god stemning når årsmøtet tok for seg kontingent, økonomi, fredsarbeid, Ungkom, Radio Arbeidet, Friheten, Nei til EU, Ukraina, Syria, fagbevegelsens store utfordringer og allsang. I beretning og regnskap kom det fram at utgiftene til parti-lokalene i Torborg Nedreaasgate 20 fortsatt er avhengig av gode supportere. 


Uten kontinuerlig støtte fra distriktet og hele landet vil mulighetene våre begrenses. Årsmøtet vil derfor takke alle gode bidragsytere og satser på nye garantister. Det ble også vedtatt støtte-utspill til de oppsagte på hotell Norge i Bergen.

Politisk beretning fokuserte på frammarsj fra høyre-ekstreme og fremmedhat. Hva må gjøres for å styrke vårt anti-imperialistiske perspektiv og skape ideologisk klarhet? Mer enn før trengs aktiv innsats for fred, demokrati, miljø og sosialisme, ble det sagt i beretningen som vi gjengir noe forkortet: .
`Høyre-ekstremismen er farligere, også i Norge. Etter hendelsene 22. juli 2011 var det få som sa høyt at Anders Behring Breiviks attentat mot AUF var et tegn på det, for mediene valgte å redusere massakren til en enkelthandling fra en `solo-terrorist`. Situasjonen krever fokus på hva vi kan gjøre for å stanse voldelige høyrekrefter, krigens krefter.
Antallet flyktninger til Norge vokste utover sommeren 2015. Under valgkampen kom mange signal på at folk over hele landet var innstilt på å hjelpe flyktningene. Det dempet Frps bruk av fremmedfrykt. Først etter valget fikk Frp igjen vind i seilene.
Trass i at de fleste på flukt er resultat av NATOs krigsoperasjoner over 25 år, ble det etter valget hovedsak for regjering og stortingsflertall `å stramme inn` og gjøre mottakene så lite gjestfrie som mulig. Regjeringen, som slavisk følger NATO- og EU-krav om ny kald krig mot Russland og Kina, klarer heller ikke å følge FNs krav til behandling av flyktninger. Av dem som flykter fra sult, nød, terror og kriger, har kun 0,1 % av verdens over 50 millioner flyktninger ankommet norske mottak.

bergen2.jpg

Fra 1. Mai-feiring i Torborg Nedreaasgate 20.


Men regjeringen skal tjene herrene i NATO og EU. Den vil derfor ikke gå inn på årsaker til flukt. Gjennom Friheten og Radio Arbeidet vil vi å få fram hvordan flukt-strømmen henger sammen med flere imperialistiske konflikter i verden. Fra Nord-Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia flykter folk fra vestlig bombing og jihadist-terror; En eskalerende voldsspiral med høy-teknologisk krig inspirerer selvmordsbombere, blind vold og halshugging av uskyldige sivile, fra og med den første Golf-krigen i 1991 til idag.
Når Vestens ledere i kommers-medier får propagere for sin `kamp mot terror`, fører det ikke til menneskerettigheter og demokrati, men til mer terror. `Regime-skifte`-strategien til NATO i Libya er skole-eksempel på hvordan den anti-imperialistiske bevisstheten svekkes i deler av folket, når også noen på venstresiden, enten er passiv til brudd på folkeretten eller støtter opp om norsk terror mot sivile og tror det er mulig å `innføre demokrati` i andre land med bomber.
Flyktningestrøm er symptom på et større problem: Aggressivitet fra NATO, EU og Norge, innpakket i demokratisk-humanistisk retorikk. Fellesuttalelse fra kommunistpartiene i Hellas og Tyrkia går inn på situasjonen i Syria. Den peker på at imperialistisk innblanding fra USA, NATO, EU, Israel og Golf-stater til nå har drept hundretusener og drevet millioner i ytterste nød og på flukt i hele regionen: »Når NATOs krigsmarine er i Egeerhavet under påskudd om å stanse smuglerruter, er det en overhengende fare for at NATO vil eskalere alle konflikter i hele regionen«.
Vi tar faren for nye kriger, også mellom NATO og stormakter med a-våpen på alvor. Uansett vil kun en aktiv holdning for fred hjelpe flyktninger og gjøre noe med disse verste utslagene av kapitalismen i krise på lengre sikt. Så lenge våre regjeringer følger opp NATOs nye planer, vil migrasjonskrisen øke. Vi er derfor enig i analysen til partiene i Hellas og Tyrkia: »Kamp mot et kapitalistisk Russland er bakteppet. Vesten forsvarer multinasjonale selskap som vil tjene penger på våpen og energi. Kontroll med råstoffer, transportruter og markeder er deres hovedsak. Euro-atlantisk imperialisme bruker NATO som redskap. Aggresjon mot nasjoner blir resultatet. Nei til imperialistiske kriger! NATO ut av Egeerhavet!`

bergen3.jpg

NKP i Bergen, 1. Mai på Ole Bulls plass i Bergen.


Faren fra ekstrem-høyre og jihadistisk vold er altså større. I løpet av vinteren 2015-16 har vi hørt trusler og sett ildpåsettelser og hærverk i asyl-mottak over hele landet. Grupper som Sons of Odin viser at Utøya-massakren ikke var et enkelt-tilfelle. Vi kan heller ikke utelukke at hærverk mot våre lokaler har samme opphav. I stedet for å sette et `Norge for fred` først driver regjeringen krisemaksimering som avleder fra det som virkelig skjer. Den sier at flyktninger vil komme i så stort antall at `det setter velferdssystemet vårt i fare` og antyder sterkt at det vil gå ut over andre nødvendige sosiale ytelser og opparbeidete rettigheter.
Tilsynelatende er regjeringspartiene urokkelige i sine dogmatiske påstander om at generelle skatteletter til milliardærer skaper jobber og ikke går utover nødvendig innsats for solidarisk velferd. Samtidig trues velferd og demokrati av hemmelige forhandlinger om TTIP og TISA. Det lekker ut som `frihandels-avtaler`, men dreier seg om privatisering av offentlige tjenester. TTIP vil fjerne nasjonal sjøråderett i saker der internasjonale selskapers profitt `trues av slike bagateller som arbeidsmiljølov og miljøforskrifter`. TISA åpner for storstilt privatisering av transport og helse. I begge avtalene utvikles en jus med `tvisteløsningsmetoder` som tjener de multinasjonale og undergraver folkestyret. Debatt om de hemmelige avtalene til fordel for internasjonal storfinans unngås av pengemedier med ensidige og forvridde framstillinger av krisen i imperialismen. Når regjeringen blir tatt i blank løgn om `fordobling av antallet nye landsmenn gjennom familiegjenforening`, stanses ikke medienes forsøk på avsporing.

Det forties hvordan vår NATO-allierte Tyrkia direkte blander seg inn i `borgerkrigen` i Syria som transittland og trygg havn for jihadist-krigere, forsynt med vestlige våpen, og hvordan flyktningestrøm brukes som forhandlingskort for EU-samarbeid og påskudd for militarisering av NATOs yttergrenser. Vi ser mange eksempler på medie-makt i kapitalens tjeneste. Den vil hindre en snuoperasjon i retning folkemakt mot kapitalmakt. NKP vil bidra med konstruktive forslag i enkelt-saker til organisering av kampen mot krigens krefter!
For Vestlandske distrikt av NKP, Per Lothar Lindtner, 23//3-2016.

Utskrift