EØS-avtalen svekker fagbevegelsen og arbeiderklassens makt

Skrevet . Publisert i 2014

EØS-avtalen har ført til at EUs markedsliberalistiske politikk innføres i norsk lov gjennom AP og Høyres aksept av EU-direktiver som undergraver norsk selvbestemmelsesrett og framkjempede faglige og demokratiske rettigheter. 

Forutsetningen for arbeidsfolks makt og innflytelse i landet vårt er en sterk kampvillig og kampdyktig fag- og arbeiderbevegelse. LO har fremdeles en relativt sterk posisjon. Svekkede nasjonale og internasjonale faglige rettigheter, svekket Arbeidsmiljølov, sosial dumping, ytterligere svekkelse av faglige organisasjonsgrad styrker monopolborgerskapet, deres organisasjoner NHO, Virke, CEVITA, deres toneangivende medier og deres EU-politiske støttespillere i AP-ledelsen, H, FRP, (V og Krf ?), og drar Norge baklengs inn i et EU som ingen vil ha.

 

Norge er en av verdens rikeste land, og har på tross av den kapitalistiske krisa, gode muligheter til å planlegge og bygge et solidarisk sosialistisk samfunn.

EØS-avtalen gjør at norsk fag- og arbeiderbevegelse stadig er på defensiven i en konstant forsvarskamp mot EU-direktiver. Det stadig mindre monopolborgerskapet og finansoligarkiet beholder gjennom imperialistenes transnasjonale EU-konstruksjon og Troikaens (EU, IMF og ESB) samarbeid med borgerlige og sosialdemokratiske regjeringer initiativet, presser og splitter arbeider- og fagbevegelsen, og oppnår kraftige lønns og pensjonsnedslag for å oppnå høyest mulig profitt.

De tradisjonelle sosialdemokratiske partiene har vist seg som støttespillere til denne politikken. De nye sosialdemokratene som Syriza i Hellas og Det Europeiske Venstrepartiet manipulerer befolkningen, gir inntrykk av å være i mot under valg. De ønsker kun å komme i regjeringsposisjon som «de nye sosialdemokratene», som vil være med og administrere denne kapitalistiske politikken. De vil ikke ta et oppgjør med den, slik som f.eks. det greske kommunistpartiet KKE og den revolusjonære fagbevegelsen PAME gjør.

 

Den nordiske modellen med faglig politisk tre parts forhandlinger mellom fagbevegelsen, arbeidskraft kjøperne og regjeringa fører ikke fram så lenge fagbevegelsens makt svekkes gjennom EØS. AP og Høyre/FRP er EU-tilhengere og NHO og Virke m.fl. bruker alle organer og virkemidler i EU/EØS systemet for å svekke fagbevegelsens posisjon og kampmidler. Tillitsvalgtes manglende innsynsrett i uorganiserte bedrifter, og svekket og begrenset allmengjøring med minstelønn fører under dagens EØS og Schengen regime til styrket sosial dumping i Norge.

Den eneste løsningen på kapitalismens krise er sosialismen-kommunismen. Her tilfaller arbeidernes verdiskapning fellesskapet, hvor staten planmessig utvikler produktivkreftene til produksjon, som dekker menneskenes grunnleggende behov.

NKP vil arbeide for å utvikle forståelse i den radikale del av fagbevegelsens grunnplan for nødvendigheten av å skape en enhetlig politisk plattform, for å bygge makt bak kravet om Norges oppsigelse av EØS-avtalen.

 

KAMP FOR OPPSIGELSE AV EØS-AVTALEN = BEKJEMPELSE AV KAPITALISMEN I NORGE!

Utskrift