Uttalelse om 22. juli-kommisjonens rapport

27.08.2012
Vi deler kommisjonens kritikk mot politiets ledelse, PST, de ansvarlige departementene og den samlede politiske ledelse i regjeringene de siste 10-15 år. Det var en inkompetent og tafatt ledelse og likegyldige holdninger på alle nivåer som førte til at drapene i regjeringsbygget og på Utøya kunne skje.  Statsminister Stoltenberg har vært aktivt del i dette med overordnet ansvar i tre regjeringer.

Breiviks hadde klare høyreradikale politiske og ideologiske motivasjoner for sine massedrap.
Sikkerhetstjenesten i Norge har helt siden 1937 fokusert ensidig på radikale fredsforkjempere og
kommunistiske grupperinger i Norge. Aldri har den politiske ledelsen og politiet overvåket fascister
og nazister som vitterlig startet den 2. verdenskrig.

Rapporten sier klart at man har vært blind for
høyreekstremisme og antiislamistiske krefter som potensielle terrorister. PST kalte dette for
«nasjonal ekstremisme», og har ensidig pekt på faren fra islamistene i Norge. Hatkriminalitet som
rasistiske ytringer og voldshandlinger mot folk fra andre raser og religioner har aldri vært ført for
retten. Antirasistisk Senter kjente til Breivik som en av mange islam-fiendtlige personer og ga i
2010 beskjed til PST om at tjenesten hadde en for «skjev» trusselvurdering, med alt for sterk fokus
på islamistisk terror, uten å bli tatt på alvor.

PST påpekte i 2007 at islamfiendtlige miljøer i Norge hadde utført en rekke politiske/rasistiske
motiverte aksjoner og advarte om at muslimske miljøer i økende grad kunne bli mål for voldelige
høyreorienterte grupperinger, uten at dette førte til noen omprioritering av ressurser inn mot
høyreradikale islamfiendtlige miljøer i 2011. Dommen mot Breivik viser nå at en tilregnelig mann
foran øynene på PST uten hinder kunne bli en massedrapsmann. NKP støtter dommen og dens
begrunnelser og dens påpekninger om landets høyreekstreme subkulturer som årsak til tragedien.

Høyreekstremistene har fra 1970-årene hatt gode vilkår for vekst og politisk innflytelse.
Terroristiske handlinger og politiske drap er utført av nynazister som sikkerhetspolitiet aldri tok på
alvor, slik at de kunne bli stoppet i tide. Mistenksomhet og hat mot muslimske innvandrere er
fremmet av høyrepartiene og særlig Frp – hvor også Breivik var medlem – og av regjeringens
innvandrerfiendtlige politikk og deres NATO-vennlige krigspolitikk. Vi er ikke i mot at «adikale»
islamister med trusler overvåkes, men ikke på bekostning av innsatsen mot voldelige rasistiske og
høyreekstreme krefter. Kommisjonen anbefaler 31 punkter for nye tiltak, men fremmer kun
tekniske/strukturelle løsninger.

Den svikter i å påpeke behovet for et helt annet politisk klima i Norge enn det som har fostret
terroristiske miljøer. Media og politiske talerør for et blått, borgerlig kapitalistisk samfunn må endre
sin egen kultur og etikk og aktivt avsløre høyreterrorismens politiske årsaker.
Desinformasjon og forvrengninger av sosialismens idealer forhindrer at alternative løsninger på
samfunnets problemer anerkjennes, kan bli fremmet og debattert.
Istedenfor fellesskap, toleranse og respekt for alle menneskers kultur, arv og religion fremmes hat,
egoisme og intoleranse, som er terrorismens virkelige grunnlag.

(Foto: Hans-Petter Fjeld)

Emneord: 22juli, pst, andersbehringbreivik

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!