Fredsøvelser - ikke krigsspill!

Som medlem i Norges Kommunistiske Parti finner jeg det urovekkende at Norge i en tid som skriker etter tiltak for avspenning, nedrustning og fred - stiller opp som vertsland for NATO-øvelsen "Battle Griffin" - den største noensinne her i vårt land.

Den skal omfatte hele 20 000 mann, herav 13 000 norske menige og befal, 4500 amerikanere, samt soldater og befal fra England, Nederland, Frankrike og Tyskland.

Av øvelsesopplegget fremgår at det vil bli lagt vekt på å "øve det amerikanske forsterkningskonsept". Til det hører at en USA-general skal kommandere den amerikanske styrken forsterket med soldater fra Brigade 12 og Telemark bataljon - som rykker inn i Midt-Norge med fly og skip.

Halvparten av de norske styrkene som skal delta i NATO-manøvren, 6500 mann, skal overføres fra indre Troms til Midt-Norge. Kostnadene med dette vil utgjøre 40 millioner kroner - og samlet vil NATO-manøvren komme på 1300 millioner kroner - dette i grell kontrast til stortingspartienes budsjettnedskjæringer i disse dager.

I Norges Kommunistiske Parti tar vi avstand fra NATO-øvelsen "Battle Griffin". Vi advarer mot at Norge lar seg lenke til den amerikanske krigsvogna, eksemplifisert gjennom USA/NATOs bombetrusler mot Jugoslavia og til USAs nye bombetrusler mot Irak.

Det USA/NATO bedriver i dag er stikk i strid med internasjonal folkerett. USA har ingen rett til å opptre som "verdensgendarm". Også derfor tar vi avstand fra Norges deltagelse som vertsland for en øvelse som sikter mot "å øve det amerikanske forsterkningskonsept".

Arne Jørgensen
Tidl. redaktør av NKPs
avis Friheten

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!