POLITISK PLATTFORM FOR SAMARBEID I ALTA KOMMUNESTYRE MELLOM ALTA RØD VALGALLIANSE OG ALTA LAG AV NORGES KOMMUNISTISKE PARTI

Skrevet . Publisert i 1999

Alta Rød Valgallianse og Alta lag av Norges Kommunistiske Parti vil ved kommunevalget i Alta i 1999 stille felles valgliste. Partiene har derfor inngått en samarbeidsavtale for det parlamentariske arbeidet for perioden 1999 - 2003.

Grunnen til dette samarbeidet er den politiske situasjonen i Alta, de to partienes styrke og arbeidet som er knyttet til Samerettsutvalgets innstilling. I vekst - kommunen Alta trengs det mer enn i noen annen finnmarkskommune en sterk politisk opposisjon. Alta arbeiderparti har her monopol på makt, og er villig til å alliere seg med hvem som helst for å beholde denne makta. Alta RV og Alta lag av NKP innser at vi i dag hver for oss er for svake til å utfordre makta. Felleslista mellom RV og NKP vil prøve å kikke denne makta litt etter i kortene og om mulig avsløre maktmisbruk og maktkonsentrasjon innenfor kommunens grenser - i tråd med de beste tradisjonene i NKP og RV. Samtidig håper vi at en slik opposisjonspolitikk kan være med og utfordre Alta SV til å forlate den populistiske høyre -linja de holder for tida.

I kommende kommunestyreperiode blir en hovedsak å hindre privatisering av helse, omsorg, undervisning, kommunale utbyggingsoppgaver og kommunikasjon. Felleslista vil gå mot all slik privatisering. Folket i Alta skal vite at de alltid har et godt og moderne sikkerhetsnett som sikrer både unge og gamle service og kunnskap - uansett hvor i kommunen de bor. I distriktet må Alta kommune i tillegg gjøre grunnlagsinvesteringer som med første øyekast ikke er like lønnsomme som investeringer på City.

Den kommunale velstanden i Alta er bygd på primærnæringene - på jordbruk, fiske og skiferdrift. Disse næringene vil også i framtida være basis for kommunen og det som kan sikre desentralisert bosetning. Disse næringene må styrkes, ikke presses og svekkes. Utvikling av oppdrett må ikke gå på bekostning av fjordfiske. Utbygging av industri og boligfelt må ikke legge beslag på gode jordbruksområder.

Alta har ei rik samisk historie. For mindre enn 200 år siden var flertallet av befolkninga samer i det som nå er Alta kommune. Fortsatt har kommunen en stor samisk befolkning. Dette har det store flertallet i Alta kommunestyre glemt. Som urbefolkning har den samiske befolkninga hevdvunne rettigheter. Å vise dette i det parlamentariske arbeidet, blir en hovedsak for Felleslista.

Vi er også opptatt av å se Alta kommune i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kommunene får stadig nye oppgaver uten at de får tilført mer ressurser. Felleslista vil gå i spissen for kampen mot utarminga av kommunene. Vi godtar ikke at vår oppgave i kommunestyret skal være å sette trengende og svake grupper opp mot hverandre. Representanter for felleslista vil garantert være de mest konsekvente motstandere av EU-tilpasning.

Alta Rød Valgallianse
Alta Lag av Norges Kommunistiske Parti

Utskrift