ÅPENT BREV TIL NRK

Fra NKPs sentralstyre


Til NRK
v/Tomm Berntsen
Bjørnstjerne Bjørnsonsplass 1
0340 Oslo Bergen, 28/5-1999


Norges Kommunistiske Parti i NRK, før og under valgkampen 99.

ÅPENT BREV TIL NRK

Vi etterlyser svar på henvendelse fra oss til dere av 21/12-1998 og 3/3-1999. I vårt første brev spurte vi om hvordan NRK stiller seg til deltakelse fra vårt parti i sendingene. Vi anmodet da høflig om en orientering vedrørende NRKs planer.

I det andre "purrebrevet" etterlyste vi svar på det første brevet. 75 dager hadde da passert. Idag, vel 75 nye dager etter den siste "purringen" tillater vi oss derfor å ta dette opp på prinsippiell basis.

Norges Kommunistiske Parti feiret i 1998 sitt 75-årsjubilèum. Et festmøte i Oslo primo november gikk inn i en rekke lokale markeringer av at 75-åringen går inn i sin tid. I Bergen ble NKPs 23. landsmøte 14.-15. november en manifestering av at NKP ser framover, uten at 75års erfaringer glemmes. Veteranene Birger Bakken, Reidar T. Larsen, Arne Jørgensen og Åge Fjeld utga i 1998 boka "Død over de tyske okkupantene og deres 5. kolonne -Quislingene". Landsmøtet fattet viktige vedtak om de aktuelle nasjonale og internasjonale utfordringene foran tusenårsskiftet. Kommunestyre -og fylkestingsvalgene i 1999 ble behandlet sammen med spørsmålet om enhet på venstresiden.

Etterat nominasjonsprosessen nå er over, er det klart at NKP i 1999 deltar i alle landsdeler og i de fleste fylker, enten med rene NKP-lister eller på sosialistiske enhetslister. Vi har f.eks. listefellesskap med RV på likeberettiget grunnlag i flere kommuner og i Finnmark fylke. Avisa "Friheten" kommer ut hver uke og partiet satser på ny giv for Falken forlag.

På denne bakgrunn er det betimelig å be NRK om å være så vennlig å besvare vår henvendelse slik at vi har muligheter for å forberede oss for deltaking i NRKs sendinger. Samtidig viser vi til Verdenserklæringen om menneskerettighetene og det den sier om retten til deltakelse i et lands politiske prosesser. Hvordan tolker dagens NRK-ledelse f.eks.

Artiklene 18, 19, 20 og 21 som fokuserer sterkt på de sivile frihetene til fri meningsdannelse ? I artikkel 21, pkt. 1 heter det bl.a.: "Enhver har rett til fritt å delta i sitt lands styre..."

Er det en rimelig å tolke menneskerettserklæringen slik NRK i praksis har gjort de siste årene i forhold til småpartier som eksempelvis NKP, de Grønne, osv. ? Når demokratiet i praksis begrenses av NRK ved at den faktiske politiske opposisjonen daglig og kontinuerlig neglisjeres, som f.eks. i synet på den folkerettsstridige bombingen av Jugoslavia, er det betimelig å gjenta et tilsynelatende enkelt spørsmål : Hvorfor boikotter NRK politisk opposisjon ?

Med hilsen
for NKPs sentralstyre
Per Lothar Lindtner

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!