Storselskapene truer demokratiet

Skrevet . Publisert i 1999

Kommunenes økonomi svekkes på grunn av statens omfordeling av økonomien til fordel for storkapitalen. Men statens rolle som følge av inngåtte internasjonale avtaler blir også svekket. Bak denne utviklingen står de internasjonale storselskapene.

EØS-avtalen har ført til at Norge ikke lenger kan føre en selvstendig politikk i forhold til ønskete stimuleringstiltak både av distriktspolitisk og næringsmessig karakter. Når EFTA-domstolen fratar folkevalgte norske myndigheter muligheten til å drive egen skatte- og avgiftspolitikk utfra distriktspolitiske hensyn, er det et av flere eksempler på at EU-sentralismen svekker folkestyret i Norge.OECD-landenes forsøk på å få til en multilateral investeringsavtale (MAI) vil føre til ytterligere svekking av mulighetene for en statlig politikk på premissene til de folkevalgte organene. Den virkelige drivkraften bak denne utviklingen er altså de gigantiske multinasjonale konsernene.

Kampen mot overnasjonale organers sentraldirigering på storkapitalens premisser er viktigere enn noen gang og dreier seg om bl.a. kampen for lokaldemokratiet. Det handler altså om lokalt og nasjonalt herredømme over de verdiene folket skaper. Det dreier seg om pengepolitikken, helse- og sosialpolitikken, kultur- og utdanningspolitikken og tariffpolitikken.

Dette er ikke bare et spørsmål om å bevare en selvstendig norsk politikk. Norges Kommunistiske Parti (NKP) er også et internasjonalistisk parti. Følgelig går vi aktivt inn for å stimulere de demokratiske bevegelsene i alle land som fører kamp mot storselskapenes snevre profittinteresser. I kampen mot arbeidsgivernes forsøk på å svekke tariffsystemet gjennom undergraving av de kollektive tariffavtalene og streikeretten står vi f.eks. sammen med arbeiderbevegelsen i EU-landene.

"Arbeidere (lønnstakere) i alle land, foren dere!" Vi ønsker å samarbeide med alle som slåss mot den internasjonale storkapitalen.

Fra NKPs kommunalpolitiske manifest 1999.

 

Utskrift