Behold honnørrabatten!

Bondevikregjeringen foreslår oppheving av de sentralt fastsatte ordningene med honnørrabatt. Ansvaret skal delegeres til fylkeskommunene fra 1.januar 2000. Resultatet vil bli forskjeller i rabattsatser, alt etter hvilket fylke en bor i. For mange alders- og uføretrygdete vil endringen trolig føre til økte transportutgifter. Dette er et av flere angrep på velferdsordningene de siste årene. 260.000 uføretrygdete og 630.000 alderspensjonister har etter gjeldende regler til nå hatt rett på honnørrabatt. Omlag 900.000 mennesker kan altså i prinsippet berøres. Idag betaler de halv pris,bl.a. på buss, båt og ferjer. Med det nye systemet skal fylkene selv sette satsene.

Presset mot kommuneøkonomien vil kunne føre til totalt bortfall av disse ordningene. Dette vil ramme hardt og urettferdig de som allerede strever tungt økonomisk. I budsjettet skriver departementet at de ikke vil endre ordningen for militære og sivile tjenesteplitige utfra fordelingsmessige hensyn. Dette kan bare tolkes som at Departementet selv fryker store foskjeller mellom fylkene når ansvaret delegeres. I utjamningsmeldinga, framlagt av Regjeringen tidligere i år, gikk det fram at grupper av funksjonshemmete hadde fått forverret sin økonomiske situasjon. At ikke de samme fordelingsmessige hensyn blir tatt overfor denne gruppen som for sivile tjenestepliktige og militære er også uforståelig, men kanskje symptomatisk for forslagets sosiale, politiske og ideologiske profil.

Det fylkeskommunale ansvaret for å administrere ordningen med transport for funksjonshemmede har over tid altså resultert i store forskjeller på pris og tilbud mellom fylkene. Det er grunn til å frykte at det samme vil skje når ordningen med rabattsatser nå overføres til fylkeskommunene.

Universelle og rettferdige fellesløsninger som barnetrygd, enhetsskole, rett til likeverdige helse- og sosialtjenester og bibliotek osv. er resultatet av hele arbeiderbevegelsens kamp i generasjoner. Det nye forslaget om å få vekk de sentralt fastsatte honnørordningene er del av en langvarig offensiv mot offentlig velferd. Dessverre ser det ut til at også sentrumsregjeringen legger mest vekt på tilpassing til de overnasjonale systemenes (EU/EØS/MAI og WTO) krav om sparing av offentlige utgifter. De vil legge tilrette for kapitalens frie flyt.

Men akkumuleringen i oljefondet, viser at vi har mer enn nok penger til honnørrabatten som velferdsgode. Det nåværende fondet på 100-talls milliarder i internasjonal kapitalisme bygges parallelt med svekking av offentlig velferd, særlig i kommunal sektor. Dette er politisk høyredreining som fremmer den multinasjonale kapitalens interesser. Den må møtes med demokratiske og sosialistiske planløsninger. Basis for en motoffensiv er de grunnleggende interessene til vanlige lønnsarbeidere, trygdete og barn.

Norges Kommunistiske Partis (NKPs) sentralstyre ber Stortinget avvise forslaget og ber folk være på vakt mot svekking av honnørordningene og alle andre asosiale budsjettforslag ved inngangen til år 2000.


Per Lothar Lindtner
Norges Kommunistiske Partis Sentralstyre

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!