Tilstår Vollebæk krigsbrotsverk?

Skrevet . Publisert i 1999

Den 21. oktober i år hadde Dagbladet ein av sine mest sensasjonelle reportasjar på mange tiår. Men få vil ha lagt merke til det, for avisa sjølv gjømte det bort på side 23! Verken Dagbladet sjølv eller andre norske aviser har kommentert saka. Den einaste kommentaren til nå er komen frå vekeavisa Dag og Tid, som spør om ikkje domstole i Haag nå bør ta ein titt på Vollebæk! - Det er det mange som er einige i.

Grunnen til dette forstår vi når vi ser på realitetane i intervjuet, som Dagbladets Håkon Lund hadde med utanriksminister Knut Vollebæk i Berlin. Overskrifta er: "Tviler på egen Kosovo-aksjon", under bildet av utanriksministeren.

Han seier i følgje reporteren at: "Vi har ikke klart å skape trygghet og sikkerhet, lov og orden i Kosovo, slik vi hele tida understreket var det viktigste." Han seier også at ”det internasjonale samfunn har ikke nådd sine mål med NATO-aksjonen i Kosovo. Men vi kan ikke skru klokka tilbake. Vi kjente selvfølgelig ikke de totale konsekvensene av de beslutningene vi tok. "... Mange ting burde vært gjort annerledes. Det gjelder hele forberedelsesprosessen. Vi var ikke villige til å sette inn det forebyggende diplomatiet på et tidlig tidspunkt."USA/NATOs krigføring i det tidligere Jugoslavia førte til enorme ødeleggelser og lidelser.Riktig nok føyer han til at "Da vi kom til mars i år, var dette ikke lenger mulig". Men i det blir han kraftig motsagt av nesten alle internasjonale fredsforskarar. Mange av dei peika på desse konsekvensane allereie før bombinga starta 24. mars i år. Den mest markante av desse var Jan Øberg.

Som OSSE-formann var Vollebæk i realiteten den som gav NATO klarsignal for bombing, da han drog observatørane tilbake frå Kosovo i mars. Inntil da var det i følgje den danske SF-veteranen Gert Petersen berre påvist 75 døde i denne konflikten på heile tiåret 1989 – 99. Til samanlikning drap indonesiske styrkar 100 000 av 800 000 austtimoresarar berre i løpet av eitt år, 1974-75, utan at vestlege statsleiarar reagerte!

Som Dag og Tid vil også vi gjere norske media og domstolen i Haag merksam på denne super-sensasjonen av eit intervju, der Norges statsminister langt på veg tilstår dei krigsbrotsverka som ein internasjonal juristkommisjon med basis i Canada har skulda han for. Den argumentasjonen dei har lagt til grunn for å melde Vollebæk til krigsforbrytar-domstolen, går i stor grad på dei momenta som han sjølv angrar på i intervjuet.

Vollebæks orsakingar for brotsverka blir uttrykt slik: "Vi kjente naturligvis ikke de totale konsekvenser av de beslutningene vi tok." - Har du hørt den før?


Hartvig Sætra

Utskrift