Legemangel i Norge

Skrevet . Publisert i 2000

Jeg var på tur hjem de siste uværsdagene, da jeg kom i snakk med en medpassasjer. Det første samtaleemnet var været. Vi fant ut at det var det samme lavtrykket fra Danmark i sør til Nordkapp i nord. Min medpassasjer sa at han ikke likte å bli sittende her. Da måtte han jobbe til langt på natt for å være ajour til neste dag.

Han var pensjonert dansk lege/radiolog, som hadde tatt en 14 dagers arbeidsturnus på sykehuset til god betaling. Under vår samtale kom han inn på at han ikke kunne forstå hvorfor det rike Norge ikke hadde nok utdannete leger?! Jeg sa at alt i 60-årene var man klar over at vi hadde for få leger utdannet i Norge. Det ble bevilget de pengene som trengtes til nye Universiteter, for å dekke dette behovet.

Min danske medpassasjer påpekte at da skulle det være nok leger i Norge. Men se, det er det ikke. Her kommer vi inn på Alvheim´s påstand om det som mangler av menneskelig forståelse i Norge.

På slutten av 60-årene fant vi olje på Norsk sokkel i Nordsjøen. Det første de store internasjonale oljeselskapene trengte var fagfolk, altså universitets- og høyskoleutdannete mennesker som kunne brukes i olje-utvinningen. Det var det lite av i Norge. Men landet hadde flere nye utdanninginstitusjoner som kunne ordne dette. Da nedprioritere vi utdanning av leger og annet helsepersonell fordi det ikke var bruk for disse innen oljeutvinningen. Her trengtes det geologer, ingeniører, teknikere, dykkere etc. for å hente opp pengene fra Nordsjøen.

Norge hadde like etter krigen en beordringspraksis for å sikre legedekningen til Nord- Norge og andre utkanter, men denne forsvant etterhvert. En liknende utvikling har skjedd innen skoleverket hvor utkantene i alle år har manglet kvalifisert lærerdekning. Slik kan vi forsette å påvise hvordan det i politikken er valgt å ta hensyn til kapitalens ønsker fremfor menneskens behov.

Når en ingeniørstilling lyses ledig i dag er det ikke to - tre som søker på stillingene, men gjerne mellom 50 - 80 søkere. Arbeidskontoret er full av geologer, ingeniører, teknikere, men f.eks. lærere og helsepersonell finnes ikke. Ved utgangen av januar var det registrert 69 000 helt arbeidsledige, hvilket tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 4400 personer. Økningen i arbeidsledigheten var størst på Sørlandet og Vestlandet, noe som må sees i sammenheng med svak utvikling innenfor oljerelatert virksomhet og industri. Rogaland skilte seg ut som det fylket som nå har den klart største økningen i ledigheten.

Innen sykepleie-og helsevern var det samtidig 11099 ledige stillinger og innen undervisningsarbeid 9597 ledige stillinger. I dag er man ferdig med de store byggeprosjekter i Nordsjøen. Nå pumper man profitten rett ut av landet til de store internasjonale selskapene. Kapitalens behov for profitt går alltid foran menneskenes behov for helse og utdanning.

Derfor blir kapitalens partier fra Ap til Høyre rasende når Alvheim påpeker at det fattige Cuba har klart det som rike Norge ikke greier: Å prioritere befolkningens behov for helsetjenester før noe annet.

Øistein Olsen
leder Narvik Kommunistiske Parti

Utskrift