2000

Øk skatten for spekulantene – senk renta!

”Tålmodige lot de seg myrde, og tekket mens mordet ble gjort” skrev arbeiderdikteren Rudolf Nilsen bittert i trettiåra om arbeiderklassen som lot seg drive inn i kriger. Om vi bytter ut ordene myrde med robbe, og mordet med robbinga , har vi dagens situasjon i et nøtteskall. Dessverre må statsminister Stoltenberg ta hovedansvaret for at robbinga av offentlig sektor fortsetter og fører til lidelser for de svakeste, mens luksusforbruket og formuesopphopningene øker hos de rikeste,- og klasseforskjellene dermed bare øker og øker.

Om vi nå skulle godta at vi ikke kan bruke oljepengene for å redde liv i helsekøer, fordi landet har for stort inflasjonsdrivende forbruk, er allikevel det å øke renta den dårligste og mest urettferdige løsninga. Renteøkning rammer de med boliglån og annen gjeld, mens den gir økt kjøpekraft for dem som har penger på bok og sitter godt i det.

Pengeflyttinga i revidert nasjonalbudsjett er et usselt spill, der U-landshjelp til verdens fattigste og sykehusutstyr for å redusere lidelser i Norge – og som ikke er inflasjonsdrivende styrkes, mens det gis enda mer i skattelette på kapital, trass at Norge allerede har nær verdens laveste kapital- og formuesbeskatning.

Mens skoler og omsorgen forfaller, fråtser kapitalspekulantene i biler og millionbåter og driver inflasjonen i været ved vanvittige overbud på fritidseiendommer.. Å bli harm og peke på denne uretten, kan ikke Carl I. Hagen og andre velfriserte karrierepolitikere bare avfeie med å si at det er utslag av den særnorske misunnelsen. I stedet bør Stoltenberg følge rådet fra Norges Kommunistiske Parti om å øke skattene på lettjente spekulasjonsinntekter for å trekke inn de rikes inflasjonsdrivende kjøpekraft, til fordel for skole og omsorg.

Hele 54 milliarder kroner ble i 1997 avsatt til skattefritt aksjeutbytte. Den gang det var arbeidere som ledet Arbeiderpartiet, talte partiet det jamne folkets sak. Nå ser det ut som om drømmen om ”raske penger” har paralysert de nye generasjoner, at det satses på aksjer og håpes på bingo. I mellomtida de mange seg stilltiende og ”tålmodig seg frarobbe” sin egen og andre sosiale sikkerhet.

Det er skammelig at alt for mange eldre og unge nå har angst for nuet og framtida, i vårt rike land der tradisjonelle verdier viker plass for griskhet og likegyldighet overfor de underprivilegerte, mens børskursene fyller opp i tomme hoder.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Stoltenberg og ”Øyvind og Bukken”

Da unge Jens etter sin debut som statsminister kom med verbale utfall mot grådighetskulturen i næringslivet, fikk nok noen blåøyde et lite håp. Skulle den høyrekursen som Gro hadde innledet, og som hadde ført til økende klasseforskjeller og offentlig fattigdom, endelig endres?

Sjøl seriøse norske sosialister fikk kortvarig hakeslepp. Var den sjarmerende broileren som de anså som disippel av høyresossene Blair og Schrøder, i virkeligheten en fordekt Fidel Castro? Sjøl om Jens Stoltenbergs utfall ikke var vulgære, som partikameraten Yngve Haagensen har for vane, har de begge bekreftet det gamle ordtaket ”Hunder som gjør biter ikke”, og når de har fått oppmerksomhet ved å gjø, begynner de ofte å logre.

Dessverre viser det seg at de visjoner som norske og internasjonale folkebevegelser har hatt om sin frigjøring ved hjelp av samfunnseie og samfunnsstyring av naturressurser og finansinstitusjoner, ikke bare har falt på steingrunn i Stoltenbergs unge ”administrasjonsråd”, - men at de som Øyvind ikke med bukken, ikke klarte å motstå de søte smørkringletaburettene, og som motytelse ofret bank- og olje-”bukkene”. Men mens Øyvind bare bytta bort sin egen bukk, ville AP-teamet sette overstyr hele nasjonens felles arvesølv i sin privatiseringsdeal.

Bondevik-regjeringa hadde mot til å motsette seg spekulantenes press, og nå har Arbeiderpartiets grasrot reagert. De krevde at i en sak som bryter så fundamentalt med tidligere prinsipper, og gjelder hundreder av milliarder, må behandles på et landsmøte, og Stoltenberg måtte bøye av.

Nå må fagbevegelsen, venstresida og de progressive i de borgerlige partiene støtte grasrota i Arbeiderpartiet, og reise folkets krav om å holde fast ved at eierskap og styringa og inntektene fra statsdominerte banker, kraftverk og olja skal komme vårt helsevesen og velferd, og ikke internasjonal spekulanter til gode.

Dette må også prinsipielle EU-tilhengere være med på. En internasjonal nødvergefront mot multikonsernene er i emning. Har ikke Arbeiderpartiet vilje eller kompetanse til alene å verge landet mot de globale spekulantene, bør de snarest danne en ny regjering sammen med venstresida og sentrumspartiene.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Alvorlig anklage mot Bondevik

I Hellige Kors-kirken i Berlin ble det den 2. til 4. juni holdt et tribunal hvor de ansvarlige politiske lederne i NATO-landene ble anklaget for brudd mot folkeretten og menneskerettighetene etter sitt folkerettstridige bombeangrep mot Jugoslavia.

Bortsett fra et meget kort TV-intervju med Egeland i norsk avdeling av Amnesty Internasjonal, hvor han sa seg enig med tribunalets anklagepunkter, er saken fortiet i den overveldende delen av norske nyhetsmedier. Tribunalet i Berlin vil bli fulgt opp den 10.juni i New York, og dokumentene fra begge tribunalene vil bli oversendt folkerettdomstolen i Haag med alvorlige anklager mot NATO-politikere. Blant disse er statsminister Bondevik og andre norske politikere som hodestups fulgte ordren fra USAs krigshauker.

Tribunalene er ikke noen venstre-ekstremistiske påfunn, men er arrangert av kjente menneskerettsforkjempere og professorer ved ulike fredsforskningsinstitutter. Tribunalet som finner sted i New York vil bli ledet av USAs tidligere justisminister Ramsey Clark, som var meget skeptisk til påskuddet for bombeangrepene.

Hitler brukte i sin tid et oppkonstruert påskudd for overfallet på Polen, og etter nær 30 år har det kommet for dagen at påskuddet som USA brukte for å angripe Nord-Korea også var oppkonstruert.

Tribunalet i Berlin peker på en rekke folkerettsstridige brudd i samband med bombeangrepet, der ikke minst påskuddet til angrepet blir fordømt. Den tyske dagsavisa Neues Deutschland hadde halvannen side reportasjestoff fra tribunalet, og det er en alvorlig forsømmelse fra norsk presse og TV når så viktige saker som gjelder liv og død - krig eller fred i verden neglisjeres.

I tribunalet ble det reist en rekke spørsmål ved NATO som fredsinstrument samt argumenter som peker mot å overlate verdens rettsikkerhet til FN og ikke en gruppe stater med økonomiske interesser i bakhanda.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Blitzkrig mot miljøet rammar Nordkalotten.

For andre gong på tre år druknar Nord-Norge i snø. Kva veit vi om årsakene til desse rekordmengdene av vinternedbør på Nordkalotten?

Allereie i 1974 spådde det internasjonale meteorologiske senteret i Reading, England, at drivhuseffekten kunne føre til ein "snø-blitz" mot Nord-Norge, og at breane kom til å vekse trass i stigande temperatur.


Sjelden har ein vitskapleg prognose slått betre til enn denne. Derfor er det ingen grunn til å tvile på at "snø-blitzen" i nord er eit resultat av menneskas generelle blitzkrig mot miljøet. Og hovedårsaka ligg i den raske avbrenninga av fossile karbonsambindingar som kol, olje og gass i det hundreåret som nyleg tok slutt. Og som vi kjem til å forsere i det nye hundreåret ved å bygge gasskraftverk.

Både snøstormane i nord og regnstormane i Mozambique har altså samme opphav. Men som elles når det skjer miljøkatastrofar, er det ikkje dei skuldige som betaler skadane. Det er sakeslause folk som blir råka. Og mens det er dei rike i globalsamfunnet som brukar ressursane og nyt godt av fordelane, er det vanlegvis dei fattige som må bere utgiftene.

I økonomisk teori snakkar vi om "ekstern-kostnader" når det er slik at ei verksemd fører med seg utgifter som ikkje kjem til syne i rekneskapen, men blir lasta over på andre menneske, på deira eigendommar eller næring.

Bilismen er ein sektor som nyt enorme fordelar av at andre må bere ekstern- kostnadene. Forutan dei vi alt har vore inne på, kan vi også nemne forsuring av miljøet, spreiing av kreftfarlege stoff, øydelegging av skog og dyrkingsjord for å bygge vegar, og ikkje minst dei enorme sosiale og økonomiske belastningane frå trafikkulykkene.

Ein stor del av eksternkostnadene blir skuva framfor oss, og råkar dei neste generasjonane. Dei må dessutan ta den ekstra belastninga å finne nye drivstoff når olje og gass tar slutt.

Amerikanske økonomar rekna ut allereie i slutten av åttiåra at dersom bilismen skulle dekke alle sine eksternkostnader, burde bensinprisen vere 6,5$ pr. liter, om lag 42 kroner! Når vi da hører jamringa frå bilorganisasjonane i Norge over ti kroner literen, verkar det småleg. Men enda verre blir det når amerikanarane klagar over fire kroner literen!


Slik det er i dag, kostar bensinen mest i utkantane. Dette har sitt opphav i konkurransen mellom oljeselskapa, ikkje i statens avgiftspolitikk. Dersom staten tar mindre avgifter i utkanten, kan selskapa tappe ut ein del av dette mellomlegget og bruke det for å subsidiere enda verre priskrig i byområda, spesielt i Oslo-området. Dessutan er bensinavgiftene ein kompensasjon for bilismens og flytrafikkens eksternkostnader. Å lette på avgiftene blir derfor reelt sett å auke subsidieringa av bruken av fossilt brensel. Slik det er allereie nå, er subsidiane til persontrafikk og trailertransport eit enormt sluk som set jordbruket og verftsindustrien totalt i skyggen.

I staden for å lette avgiftene i distrikta, må vi auke dei i sentrum. Men da "sentrumsbilistar" kan kjøre langt av stad for å fylle opp tanken billig, må vi ikkje auke bensinprisen. Bilane i visse bustadsonar bør derimot få plombert kilometertellar og avgifter pr, kjørt kilometer. Da vil det også bli mindre fordelaktig å dra til Sverige for å handle billeg. Til gjengjeld for dette kunne vi sløyfe årsavgifta over heile landet. Det er ei avgift som er uavhengig av drivstoffbruken, derfor bør den takast bort.

Det er i dag mykje unødvendig bilkjøring også i Utkant-Norge, trass i høge bensinprisar. Det er betre å bruke bilavgiftene til kollektivtransporten og til skattelette for dokumentert nødvendige transportar.

Dessutan er bensinen, sett i forhold til levekostnadsindeksen, lågare i dag enn på seksti- og syttitalet!

Solidaritet med dei som er utsett for snø-blitz?

Dei kommunale budsjetta i nord, som frå før var tøygd til yttergrensene, er nå sprengt av snømengdene. Årsakene ligg ikkje hos udefinerte "værgudar", men hos dei som aukar dei rikes komfort ved å brenne av billege fossile brennstoff.

Når skal desse gjere opp rekninga for seg?

Hartvig Sætra

Utskrift E-post

Etnisk reinsing?

Den sivile FN-misjonen i Kosovo, UNIMIK, er i ferd med å gå i oppløysing. Kommisjonen har både internasjonale, albanske og serbiske medlemmer. Dei to såkalla "moderate" serbiske medlemmene, Momcilo Trajkovic og biskop Artemije, har hittil samarbeidd med KFOR og UNIMIK - eit samarbeid som den såkalla "Milosevic-tru" befolkninga har vore skeptiske til. Dette at det også er serbiske medlemmer i UNIMIK, har vore litt av eit glansnummer for dei som har støtta NATO-aksjonen, slik som den norske regjeringa, AP og Erik Solheim. Det har formelt vore ein "garanti for eit multi-etnisk Kosovo".

Men nå er dette sløret i ferd med å revne. Årsakene ligg delvis i det felles amerikanske/tyske spelet for å bakke opp eit reint albansk Kosovo, og delvis i tabber som den franske leiaren for UNIMIK, Bernard Kouchner, har gjort seg skuldig i. Den samme Kouchner er, som vi godt kan forstå, på kant med si eiga regjering og med dei franske KFOR-troppene. Han greip for eksempel ikkje inn da tyske og amerikanske tropper foretok einsidig gjennomsøking av dei serbiske områda på ein brutal måte, utan at tilsvarande våpensøk vart gjort i den albanske delen av byen. Han greip heller ikkje inn da tyske og engelske tropper sto og såg på at den albanske mobben gjekk laus på dei franske styrkane.

Den siste utviklinga i byen har sett biskopen og den moderate serberleiaren Trajkovic i ei klemme. Dei trugar nå med å forlate UNIMIK. Det vil vere eit kraftig prestisjenederlag for FN, og avslørande for alle som har støtta intervensjonskrigen for å oppnå "etnisk mangfald".

Mest forundring har det vekt i FN-krinsar at Kouchner har tenkt å avvikle vernet om dei serbiske bydelane. Alle veit at det ville føre til nedslakting av serberar og total etnisk reinsing, ikkje minst fordi KFOR har avvæpna serberane, men ikkje albanarane.

For så vidt er dette det samme som har skjedd i andre byar i Kosovo: Pec, Prizren, Pristina m.fl. Vi veit at KFOR/UNIMIK har late albanarane reinse ut 180 000 menneske allereie, utan å gripe inn, så dei 12000 i Mitrovica blir vel rekna som ein "bagatell" i den samanhengen.

Vi har heller ikkje hørt særlege reaksjonar på den delvis NATO-støtta etniske reinsinga frå Solheim & co. Men det er ikkje nytt. Dei reagerte heller ikkje på utreinsinga av ein halv million serberar frå Slavonia og Krajina. At Solheim & co støttar dei største etniske utreinsingane i Europa, er blitt ein vane.

Hartvig Sætra

 

Utskrift E-post

Lystvold avler også vold

I noen TV-program i det siste er det blitt fokusert på film- og video-porno. De svenske sosialdemokratiske kvinnene er langt mer restriktive enn sine norske søstre, som gjerne ser nakne menn i aksjon, - og det kan sikkert være en harmløs inspirasjon.

Nå sier imidlertid og heldigvis de fleste at vold i forbindelse med sex er uakseptabelt, men hvorfor tas det ikke avstand fra all slags lystvold? Er det ikke også ille å akseptere visning av vold, der ofre påføres smerter og invaliditet for hele livet, når ikke kjønnsdrifter er med i spillet? Man sitter igjen med inntrykket at det ikke er sjølve volden, men heller seksualiteten man liker å diskutere i disse programmene.

At vold avler vold er det enighet om, og i Tyskland vil det i vår bli lagt fram et lovforslag som skal trygge barn en oppdragelse uten vold. Der har det hittil vært vanlig med voldsbruk mot ulydige barn, og hele 80% av foreldrene synes ørefiker er velegnede oppdragelsesmidler. Allikevel vil regjeringa forby det, og viser til undersøkelser som slår fast at barn som er blitt slått i oppveksten, sjøl bruker vold mot andre 2-3 ganger oftere enn barn som har fått en oppdragelse uten vold.

Hver eneste dag i året sprøytes rå lystvold inn på våre TV-skjærmer, og nær alt dette kommer fra USAs filmfabrikker. Så har jo også USA, trass sine dødstraffer, verdens fleste volds-forbrytere. Men trass det, er det få som våger å sette spørsmålstegn ved filmfabrikkenes rett, i de frie markedskreftenes navn, å profittere maksimalt på skadelige produkter.

Den kjente sovjetiske pedagogen Makarenko, klarte i tida etter revolusjonen, da det var tusener av heimløse barn som var blitt hardbarkede forbrytere, å gjøre disse til mønster-borgere uten å bruke den minste form for vold og avstraffelse. Kommunisten Makarenko tok tilnærmet i bruk Kristus` tese om å vende det andre kinnet til, noe som dessverre ikke er brukbart mot de mektige raffinerte svindlerne.

Undersøkelser har vist at også lystvold på TV har bidratt til reell vold. Dette bør bli et hastetema for Verdikommisjonen, og det er en grov forsømmelse, at NKP som har et alternativt livssyn, ikke har fått plass i denne tallmessig store kommisjonen.

Åge Fjeld,
NKP

Utskrift E-post

NATO i indre splid?

Det har vekt voldsom oppsikt nedover i Europa at albanske demonstrantar som gjekk til åtak på dei franske KFOR-styrkane ved grenselina i Mitrovica, bar amerikanske "Stars and Stripes" i lag med UCK-flagget. Det som vekker mest røre, er at USA ikkje har protestert overfor UCK og ikkje har tatt avstand frå slik bruk av det amerikanske flagget. Dette må vere det nærmaste ein kjem ein intern væpna konflikt i NATO sidan dei verste konfrontasjonane mellom Hellas og Tyrkia for nokre år tilbake.

Det er ikkje til å undrast over at reaksjonane er sterkast i Frankrike. Den konservative avisa France Soir skriv 23.02. at "USAs strategi for dominans på Balkan er lett å få auge på bak den albanske valden i Kosovo. USA vil prøve å nå sine mål via den albanske geriljaen UCK."

Avisa siterer anonyme franske høgare offiserar som tar del i FNs fredsbevarande styrke KFOR. Dei seier at "konspirasjonen som utgår frå yankees spekulerer i at dei europeiske landa, og spesielt Frankrike, skal mislykkast med sine oppdrag. Dermed ligg vegen open for at USA vil tre inn og framstille seg som den einaste forsvararen for etniske albanske interesser."

Avisa seier at det er bortanfor all tvil at det er albanske ekstremistar som er skuld i den siste opptrappinga av vald i Mitrovica. Offisielle tal viser at av dei 40 som KFOR arresterte for vald og oppvigleri, var 39 av albansk etnisitet.

Dei franske styrkane har bestemt seg for å forsvare resten av serberane i Kosovo for å bevare det etniske mangfaldet i provinsen, skriv France-Soir. Uroa ved delelinja i byen er eit forsøk på å etablere eit absolutt etnisk reint Kosovo, og det meiner franskmennene at dei er bundne av sitt FN-mandat til å sikre.

Men tyske og amerikanske soldatar har skjerpt den serbiske befolkningas mistru ved å gjennomsøke den nordlege delen av byen på ein svært brutal måte. Dei oppga at dei leita etter våpen, men etterlet seg store skadar på hus og innbu, i følgje det tyske Unsere Zeit.

I dei albanske bydelane avlyste KFOR ettersøking av våpen, enda alle veit at det finst store mengder der. Og albanarane kunne i tillegg til sine eigne 10 000 trekke 20 000 ekstra demonstrantar inn i byen frå andre område, enda KFOR hadde bestemt at dette ikkje skulle skje. Franskmennene har prøvd å halde seg til avtalane og FN- resolusjonane, men dei er makteslause overfor USAs spel.

"US-diplomatar har nære kontaktar med dei politiske og militære leiarane i UCK", skriv France-Soir, som peikar på at når dei ulovlege demonstrantane bar det amerikanske flagget, var ikkje det tilfeldig. Heller ikkje at demonstrantane let raseriet gå ut over franske KFOR-tropper, som prøver å hindre etnisk reinsing av Mitrovica.

Den norske Dagsrevyen kommenterte ikkje dei amerikanske flagga! Det var lett synleg på Dagsrevyen 22.februar at dei albanske demonstrantane bar amerikanske flagg. Men enda så oppsiktsvekkande dette var blei det ikkje kommentert. Det var likevel mange som undra seg over episoden, og underskrivne har blitt spurt om det. Eg svara, som sant var, at dette vil ikkje Dagsrevyens folk kommentere, fordi det ikkje stemmer med deira versjon av konflikten å vise fram ein mobb som har etnisk reinsing som mål, og amerikanske flagg i hendene. Det er ikkje første gongen dei juksar med fakta, men det er sjelden at jukset lar seg observere direkte ut frå Dagsrevyens eige bildemateriale.

Hartvig Sætra

Utskrift E-post

Opptrent av USAs Kosovo-styrke?

Tanjug melder frå Urosevac i Kosovo at albanske nasjonalistar blir trent i geriljakrig av USA-offiserar, som offisielt hører til KFOR-styrken, på Bondsteel-basen utafor Urosevac. Basen er offisielt administrert av FN.

Mannskapa kjem til basen i sivil, og er offisielt "tilsette ved firmaet Brian Roth&Co". Men staks dei er inne på basen, får dei amerikanske uniformer på, og dei får trening av amerikanske offiserar. Treninga går ut på å "underordne ein fiendtleg befolkning", "slå ned opprør" og "drive ut fiendar".

Dei mange uoffisielle rapportane om denne leiren har skremt både serberar og andre ikkje-albanske innbyggarar i området.

Kjente avgåande utanriksminister Vollebæk til det som foregår på Bondsteel-basen? Vil regjeringa Stoltenberg og spesielt utanriksminister Jagland undersøke saka?

Hartvig Sætra

Utskrift E-post

Rus og sirkus.

Menneskene i Norge ruser seg som aldri før. Økningen i forbruk av det farligste rusmidlet, alkoholen, har vært særlig stor de siste par årene, ikke minst blant ungdommen. Mange voksne skriker over seg over sterkt tiltagende rusbruk av nye ulovlige rusmidler som heroin, ecstasy, amfetamin, hasj etc. Og hvis økningen i beslag sier noe om økning i bruk, er slike rusmidler i sterk fremgang. Det er all grunn til bekymring.

Men dobbeltmoralen er slående. For det legale rusmidlet, alkoholen, brukes av et stort flertall voksne, og tilgjengeligheten blir stadig gjort lettere. Fremst i kampen for å spre alkoholen overalt og til alle er Fr.P., som er de ivrigste forkjemperne for mer politi og større bevilgninger til helsevesenet.

Og begge deler kan trenges, for de fleste forbrytelser skjer i alkoholrus, og 25% av alle sykhusinnleggelser skyldes direkte eller indirekte rusbruk med alkohol.

I tillegg kommer økningen i bruken av rusmidler forskrevet over reseptblokkene på landets legekontorer, først og fremst benzodiasepampreparatene. Det mest kjente heter valium.

Forenklet betyr dette at Norge som nasjon i dag ikke kan fungere uten rusmidler, og den nasjonale avhengigheten er økende. Forsvant alle rusmidlene over natten, ville samfunnet vårt bryte sammen.

Denne utviklingen er meget urovekkende og vi kan ikke laste enkeltindivider for det som skjer. De er i større eller mindre grad ofre for en generell utviklingstendens over hele vår del av verden. Kommunistene (NKP) mener at dette er et symptom (tegn) på en fremskreden oppløsningstendens i samfunnet. Kapitalismen er kommet til sitt siste stadium der mennesket utelukkende er et middel, og ikke et mål i produksjonen.

Produksjonens hensikt er privat fortjeneste. Målet er ikke alle menneskers vekst og utvikling.

På ett eller annet tidspunkt må denne negative utviklingen brytes. De fleste skjønner at en ikke bryter denne utviklingen ved økt frislipp av alkoholen. På den andre siden forteller all erfaring at bare forbud og tvang heller ikke fører fram.

Kommunistene mener at en aktiv, langsiktig, forebyggende politikk rettet mot alle barn og unge er det eneste som vil gjøre en varig endring mulig. Forutsetningen er en systematisk opprustning av alle barnehager og skoler. Her må det vektlegges å utvikle allsidige ferdigheter hos alle. Siktemålet må være å gjøre alle barna våre til allsidige personligheter som voksne. Siktemålet må være å nå alle uten unntak. Derfor må et slikt tiltak være gratis.

Når slike barn blir voksne, vil finne større tilfredshet i å ruse seg gjennom sine ferdigheter, altså gjennom sin allsidighet, og ikke ved bruk av kjemiske virkemidler. For å kunne virkeliggjøre en slik målsetting må innholdet i skoler og barnehager endres vesentlig, med en helt annen vektlegging på utvikling av bl.a. moralske og estetiske ferdigheter. I tillegg må institusjonene opprustes teknisk for at alle kan få grunnleggende ferdigheter i tilknytning til den nye teknologien.

Utover utvikling av allsidige ferdigheter må også alle lære seg å mestre samarbeid, kommunikasjon og konfliktløsning. Slike ferdigheter er i økende grad nødvendige for å kunne delta aktivt i samfunnet.

De økonomiske forutsetningene for å kunne gjennomføre noe slikt er en fullstendig omlegging av den økonomiske politikken, med vesentlig mindre privat forbruk for de rikeste og en kraftig styrking av den offentlige økonomien. Gjennom det skapes enda et vilkår for redusert rusbruk: en styrking av befolkningen som aktive deltagere i samfunnsutviklingen.

Uten disse grunnleggende tiltakene vil vi oppleve at samfunnsutviklingen med økende rusbruk og sirkus (TV-underholdning, pengespill, porno etc.) fortsetter. Tilværelsen og fremtiden vil oppleves som meningsløs og tom for stadig flere, og rusing som middel til flukt fra virkeligheten vil derfor øke.

Knut Lindtner
leder,
NKP i Nordland

Utskrift E-post

Sterk kritikk mot KFOR-styrken

LAMBERTO DINI, Italias utanriksminister, heldt ein tale for utanrikskomitèen i parlamentet 9. mars. Han sa der at situasjonen i Kosovo er svært alvorleg, og at ansvaret for dette først og fremst ligg på albanske ekstremistar. Han sa også at ekstremistane berre ville diskutere full lausriving av Kosovo og Metohia, og dei bygger nå opp sin eigen administrasjon parallell til FN-administrasjonen UNIMIK. Dini understreka også at Italia går inn for å lette sanksjonane mot Jugoslavia, og at ingen fred er muleg utan Serbias medverknad.

AKIS TSOCHADZOPOULOS , Hellas` forsvarsminister, klandra etniske albanarar i det sørlege Serbia for den nye uroa ved grensa til Kosovo og Metohia (Gnjilane- området). I eit intervju i den greske Radio Flash. seier han at ingen i det internasjonale samfunnet kan akseptere grenseendringar i området. Han appellerte til EU-landa om å gjere dette klinkande klart for alle partar. Han ba samtidig om at FN- resolusjon 1244 må bli etterlevd i Kosovo og Metohia.

General ARSOVSKI, tidlegare generalstabssjef i Makedonia, gir uttrykk for det som svært mange landsmenn meiner, når han understrekar at Kosovo og Metohia er jugoslavisk territorium, og at Jugoslavias legitime interesser i provinsen også fell saman med dei fleste nabolandas interesser.

Eit anna naboland, der også NATO fekk bruke installasjonar under krigen, er Bulgaria. Der har det heile tida vore ein sterk opinion mot krigen, og store demonstrasjonar. Det nye er at landets største avis "Daglig Utsyn" går sterkt i rette med statssjefens Stojanovs tildeling av ordenar til Javier Solana og Wesley Clark. Avisa, som tidlegare støtta den borgarlege Stojanov, reknar opp NATOs synderegister slik:

"2000 sivile vart drepne, og det vart til og med drepne folk på bulgarsk side av grensa. Av dei 2000 var det 610 barn. Over 6000 vart hardt såra, av dei var 2400 barn. Under krigen var 1200 fly på vengane, og dei flaug 26 280 tokt, fyrte av 10 000 rakettar og kasta 2900 tungvektsbomber. Berre i åtaka på reint sivile mål vart det droppa 21 700 tonn kraftig sprengstoff, inkludert 152 kontainerar med 35 450 klasebomber, som er forbodne etter internasjonale konvensjonar fordi dei berre rettar seg mot sivile offer.

Da Jugoslavia har 10,5 mill. menneske, er det kasta om lag to kilo sprengstoff på kvar borgar i landet", skriv avisa, og føyer til:

"Reglane seier at slike dekorasjonar skal gjevast til dei som har "utført gjerningar til beste for Bulgaria". Men kva nytte har landet vårt hatt av dei øydeleggingane som dei dekorerte personane har gjort?" spør avisa ironisk.

Hartvig Sætra

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!