2000

TV-underhaldning spegler dei mektiges fordommar?

Vi ser aldri eit norsk satire-program på TV utan at to ingrediensar er med: 1) Utdriting av dei som har fordommar mot innvandrargrupper, og 2) sterk støtte til dei som har fordommar mot norske bygdefolk, dialektar og nynorsk.

For å omskrive den italienske sosialisten Gramsci kan vi seie at "dei mektiges fordommar er dei mektige fordommar når det kulturelle hegemoniet blir skapt". For TV-underholdningas folk bur ikkje på Tøyen eller Veitvet saman med barnerike muslimske familiar. Dei sit trygt på Vestkanten og ser hånsk ned på nordmenn som er "rasistar".

Men når det gjeld eigne fordommar mot bygdefolk og bygdekultur, kan dei spele dei ut for full guffe. Hadde innvandrargrupper blitt hånt slik som norsk bygdekultur, ville programma blitt stoppa, og programskaparane vore utan jobb.

Nå tålar vel både målfolk og norske bygdefolk generelt ganske mykje. Vi er rett og slett så vant til å vere mobbeoffer at vi har tilpassa oss.

Men når den språklege mobbinga går ut over ungane våre, da må vi seie frå. I barneprogrammet Kykelikokos opptrer det ein forvirra person med norsk flagg på ryggen. Han bablar ei blanding av telemarksmål og eit kvasi-nynorsk med grove feil og rare, konstruerte ord. Det er lett å merke at dette gjer inntrykk på bygdeungane, for dei som ringer inn til programmet, strevar livet av seg for å snakke korrekt bokmål, sjølv om dei ringer frå Vinje eller Lom.

I mi eiga heimbygd, Krødsherad, tør ikkje ungane snakke heimedialekta når dei er på skolen, på kafè eller på besøk hos innflyttar-venner. Det har dei sjølve fortalt meg i ei intervju-undersøking. Dei er redde for å bli mobba for si eiga heimedialekt - i si eiga bygd! Og når desse "midlands-dialektane" nå blir latterleggjort på TV, vil sjølvsagt mobbarane få enda eit "poeng": "Du snakker jo slik som han dummingen i Kykelikokos!"

Ei sak er at det er langt meir svensk og dansk å høre i norske barneprogram enn det er av norske dialektar og nynorsk. Men når det blir brukt noko anna enn konservativt bokmål, så blir altså dette språket latterleggjort. Det er faktisk på sin plass å minne om at det konservative bokmålet i norsk barne-TV berre blir snakka av 15% av befolkninga, i følgje databasar over norsk språkbruk.

Siste skrik hos vestkant-norskingane er å fleipe med samane. Dei rasistiske revyinnslaga frå Finnmarkskysten er blitt "in" på Marienlyst.

Det er på sin plass å minne vestkant-norskingane om at det ikkje er "fremmedfrykt" som har skapt dei verste utslaga av rasisme her på jorda. Tvert om: Både i Sør-Afrika og Sørstatane har mobbar og offer kjent kvarandre i fleire hundre år. Det er når dei underkua reiser seg og krev jamstelling, at rasehatet blussar opp. Og da alltid i form av "dei mektiges fordommar".

Eg har aldri sett eit revy- eller TV-innslag som fleipar med dei maktberande gruppenes fordommar her i landet. Dei som lagar underholdninga, anten det er Gokstad, Pedersen eller Jespersen, verken vil eller tør fleipe med 1) byfolks fordommar mot bygdefolk og nynorsk, eller 2) norsk-norskinganes forakt for samane. Så vi må vel finne oss i for all framtid at humoren bygger på dei mektiges fordommar. Men eit krav bør vi kunna stille: Ikkje mobb ungane våre for det språket dei og foreldra brukar, anten det er norsk eller samisk!

Hartvig Sætra

Utskrift E-post

Om hensynsløse barn og ungdom

I TV-programmet "Holmgang" 9.ds. var bøllete barn og unge tema. Det ble vist til hvordan slike sikret seg plasser på bussen mens gamle invalider måtte stå, og sjåfførene ble spyttet på.

Panelet diskuterte hvorvidt det var hjemmene eller skolen som bar skylda. En mente at wiskyflaska sto i vegen og en annen trodde kortere arbeidstid og høyere lønn kunne løse floker. At det råe banale språket, volden, hensynsløsheten og ødeleggelsestrangen blant de unge er en direkte refleks av dagens kasinokapitalisme, som også de voksne mer og mer blir slaver av, ble ikke tilbørlig behandlet i paneldebatten.

Våre gamle kulturtradisjoner som var preget av respekten for de knappe resursene i fjellandet og av de nær jamnbyrdige menneskenes nødvendighet av å stå sammen for å fravriste en karrig natur sitt livsgrunnlag, blir nå i økende tempo erstattet av globalkapitalismens råere kultur.

I det nye, rike USA, med "den sterkestes rett", ble kulturen preget vold og banaliteter, og fordi en slik kultur tjener konsumsamfunnet blir denne tredd over oss, og stadig mer i original språkdrakt. Våre kulturtradisjoner var ofte mer i samsvar med de samholdsmønstrene man hadde i de land som forsøkte å bygge opp sosialistiske samfunn.

Det bør være udiskutabelt at både heim og skole har ansvar for å gi de unge en oppdragelse som gir de sjøltillit, trygghet og et humant livsyn, men det blir et sisyfosarbeid så lenge samfunnet tillater at hensynsløse filmspekulanter å produserer forrående og perverse lystvoldfilmer. Filmer med lystødeleggelse av møysommelig skapte verdier - og der det higes etter de flotteste bystene og blankeste bilene og der "de raske pengene" betinger livsnytelsene.

Hva hjelper det om skole og foreldre formaner til hjelpsomhet og beskjedenhet, når mediene framstiller Røkke og andre hensynsløse pengespillere som forbilledene som har "kommet seg fram" til et luksusliv, mens de virkelige heltene som slet og bygde landet ofte må lide i helsekøer.

Jeg har forsonet meg med at kristenfolket er for mye opptatt av homofili, til å kunne engasjere seg med bagateller som lystvold. Derimot er jeg meget skuffet over at ikke hele venstresida klarere ser at den massive brutaliteten som unge møtes av i mediene, fremmer høyreekstreme holdninger og hinder det humane samfunnet med frihet, likhet og brorskap som de fleste innerst inne ønsker seg.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Stopp den politiske volden!

Lokalene til Norges Kommunistiske Parti, Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) og avdministrasjonen til avisa "Friheten" i Bergen ble lørdag, 12/2-2000, igjen utsatt for hærverk.

Alt tyder på at handlingen er politisk motivert. Store hull i lokalenes frontruter forårsaket av murstein kastet inn i lokalene på kveldstid like etter kl. 21.00 representerer i sin verste konsekvens en direkte fysisk trussel mot mennesker. Slik vold undergraver organisasjons -og ytringsfriheten.

Forholdet er anmeldt til politiet. Vi går samtidig offentlig ut med disse opplysningene for å forebygge voldsopptrapping. Det er 3.gang på få år at våre lokaler har vært angrepet.

Volden må sees i sammenheng med nylige anslag, drapstrusler og drap begått mot tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Det er på det rene at nazismen igjen er på banen i ny forkledning, nasjonalt og internasjonalt.

Politiske voldshandlinger kreves økt årvåkenhet og aksjonsenhet mellom alle demokratiske, antirasistiske og antifascistiske krefter. Sammen må vi stoppe den brunflekkete volden før det er for sent.

Arbeidsutvalget i NKPs sentralstyre, 13/2-2000
Per Lothar Lindtner, Kjell Underlid, Asbjørn Andersen

Utskrift E-post

Rekrutteringa av norske offiserer

Om ikke fredsforkjempere og fornuftige politikere klarer å avverge nye kriger, vil disse neppe bli preget av masseslakning av soldater som under den 1. og 2 verdenskrig. Det vil bli masseødeleggelser av infrastruktur, konkurrerende produksjonsbedrifter og drap på sivilbefolkningen, slk vi opplevde det i Jugoslavia.

Behovet for soldater og offiserer vil ikke bli så stort, derimot de spesielle kvalifi- kasjonene. Når det så skal verves offiserer til NATOs oppgaver å sikre oljekilder i muslimske land, vil offiserer med muslimsk bakgrunn kunne være nyttige. Vi har og sett hvordan muslimer og andre religiøse og halvreligiøse bevegelser som nazister, er fanatisk lojale mot førere og overordnede, og villige til å utføre ordrer.

Den 9.april opplevde vi det nesten paradoksale at kommunister og Arbeiderpartifolk som trodde på det brukne gevær, umiddelbart meldte seg for å kjempe mot tyskerne og seinere ble bærere av den aktive illegale motstandskampen. Nazistiske offiserer gikk i Tysklands tjeneste. Norske offiserer spilte liten rolle i den illegale motstanden. Etter krigen opplevde vi at kommunister som hadde kjempet aktivt i Milorg og andre kampgrupper mot okkupantene, systematisk ble luket ut fra det norske forsvaret.

Den politiske situasjonen preges nå av at de reine nazistene reiser hodet, og at høyre- ekstreme politiske bevegelser har betydelig styrke. Le Pen i Frankrike, Hajder i Øste- rike, Glistrup i Danmark og Hagens parti i Norge har betydelige likhetspunkter. De har dominerende ledere, spiller på populistisk skattepolitikk som slår an hos småborgere og i overflatiske arbeidermiljøer, de setter svake grupper opp mot hver andre, misliker fagbevegelsen og framfor alt spiller de på fremmedfiendtlige strenger.

Slik har disse også skremmende likhetstegn med nazistene, og tilnærminga til disse kan komme til å øke i takt med økende oppslutning. Nå er nok de aller fleste i Hagenpartiet preget av norske demokratiske tradisjoner og har engasjert seg fordi de finner mye urett i norsk politikk, men uten å gå i dybden for å finne de reelle årsakene, gjør de vondt ofte værre. Men noen av Hagens disipler har utillatelige fremmedfiendtlige, høyreekstreme holdninger, som gjør det relevant å stille spørsmål om dette partiet bør ha lederen i Stortingets forsvarskomite.

Representanten fra Forsvarets Overkommando som var på TV, ville ha offiserer fra ulike miljø og tok av seg på føttende for å verve muslimer. O.K. Kan vi forvente at han kommer med knyttet neve inn i NKU og andre venstremiljøer i det samme ærend? Disse viste i alle fall at de var til å stole på, da det ble blodig alvor i 1940-45.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Et drivhus for alle barn

Kommunistene (NKP) følger debatten i en rekke kommuner om nedlegging av barnehagene. Etter vår mening er dette samfunnsutvikling i revers og helt meningløs og uforståelig. Mens landet renner over av penger må altså det viktigste virkemidlet for systematisk pesonlighetsutvikling av neste generasjon innskrenke.

NKPs holdning er dette: Gratis barnehager til alle foreldre uansett økonomi og personlige forutstninger! Barnehagene må utvikles til et drivhus for pesonlig vekst! Ingen barn skal lide fordi foreldrene av ulike grunner har dårlig økonomi!

Perspektivet vårt er dette: Barnehagene må utvikles til kulturelle verksted der barna lærer seg en rekke ferdigheter som er nødvendig for en allsidig personlighetsutvikling. Det vi har sett av barnehager til nå er miniatyrer av hva vi kunne ha hatt. Vi skulle hatt dansepedagoger, musikklærere, undervisning og opplæring i en rekke ferdigheter som de fleste barn har potensiale for, men som skjelden realiseres. Vi må skape et drivhus for utvikling av allsidige personligheter, ikke snevre, egoistiske fagidioter.

Den kunnskapen vi har viser at jo flere ferdighetsbein et barn utvikler, jo større allsidighet det får, desto større er evnen til å tåle motgang og vansker som voksen. Egentlig skulle også næringslivet være interessert i dette for allsidighetsutviklingen av personligheten gjør slike mennesker svært anvendelige også i arbeidslivet, som voksne.

Enda et perspektiv: Den økende rusbruken i samfunnet, ikke minst blant ungsommen, må en møte med langsiktige tiltak. En barnehage som utvikler allsidige personligheter tror vi er det beste og mest effektive tiltaket mot rusavhengiget. Slike barn vil lære seg å ruse seg på sine egen allsidige ferdigheter, kjemisk rusing vil miste sin mye av sin tiltrekningskraft på denne typen mennesker.

Hele den utviklingen vi har sett av barnepolitikken de siste årene med privatisering, økende egenbetaling, kontantstøtte for å holde unger ute av barnehagen og f.eks nedleggelser som nå i Narvik, er en tragedie for alle som bryr seg om de menneksene som skal følge etter oss som i dag er voksne.

Øistein Olsen
Leder NKP i Narvik

 

Utskrift E-post

Flate for Hagens samehets

Redaksjon 21 den 08.02. vart ei forstemmande forestilling. Knut Olsen og Thorbjørn Jagland hadde sette seg føre å "ta" Hagen på "fremmendfrykt", og plassere han i lag med Haider. Det mislyktes, da Hagen har begynt å forstå at fremmendfrykt ikkje lenger gir stemmer. Og når det gjaldt Haider, fekk Hagen utan tvil inn ein fulltreffar da han sa, med god bakgrunn i fakta, at "Haider vil bare innføre samme innvandringspolitikk i Østerrike som Arbeiderpartiet går inn for i Norge"! Men Hagens sanne karakter kom fram da han begynte å sjikanere samane. Han snakka om "vanlige folk i Finnmark" som er redde for "samiske ekstremister".

Dette er å snu saka på hodet. Det er nemleg på "norsk" side vi finn folk som trugar med at "det kan komme til væpna oppgjør dersom samane får rett til land og vatn". Bortsett frå at dei samiske leiarane krev at Norge skal oppfylle ILO-konvensjon 169, har dei uttala seg svært moderat, og dei vil gi alle som bur i Indre Finnmark lik rett, uansett etnisk opphav.

Det er to andre sentrale personar i det norske samfunnet som også har sagt at "den norske staten er grunnlagt på territoriet til to folk, det norske og det samiske." Dei to er høgsterettsjustitiarius Carsten Smith og Kong Harald. I følgje Hagen skulle altså dei to vere "samiske ekstremistar"!

Vi ventar ikkje betre av Hagen. Og Knut Olsen var jo på Finnmarksvidda for eit par år sidan for å leite etter "samisk ekstremisme".

Men det verste og mest oppsiktsvekkande er at Thorbjørn Jagland, som framleis aspirerer til å bli statsminister i det landet som Kong Harald beskriv, ikkje er i stand til å sjå at det er himmelvid forskjell på kritikk av innvandrargrupper og hets mot vår samiske urbefolkning, som vi har gjort urettar mot i fleire hundre år.

Det er faktisk heilt parallelt til det Haider gjer mot jødane. Dei har budd i Østerrike i meir enn tusen år, akkurat som samane har gjort i Nord-Norge. Det kan derfor ikkje vere "fremmendfrykt" som har ført til verken anti-jødisk eller anti-samisk hets. Både politikarar og media i dette landet må snart lære seg at "fremmendfrykt" og "rasisme" slett ikkje er det samme. Den verste og mest valdelege rasismen har alltid utspela seg mellom folkegrupper som har kjent kvarandre i hundrevis av år. Dei har kjent kvarandre som undertrykkar og undertrykt.

Rasismen blomstrar alltid sterkast og mest brutalt hos den folkegruppa som har vore undertrykkar, når dei undertrykte begynner å krevje rettferd. Slik var det overfor dei svarte i Sørstatane og i Sør-Afrika, overfor kurdarane i Tyrkia, karenfolket i Myanmar osv.

Og det er på akkurat samme måten i Finnmark. Det er det på tide at norske politikarar og media begynner å begripe. Ein statsministerkandidat som ikkje forstår dette, står til stryk.

Hartvig Sætra

Utskrift E-post

Er det de unge som tenker lengst?

Kong Harald holdt og i år sin tradisjonelle nyttårtale med kloke synspunkter og var langt merobjektiv enn statsminister Bondeviks like tradisjonelle, der han skrøt av det fine han mente å ha fått til.

Mens kongen var dristig til å antyde en ny rødstrømpeaksjon for å rette på urett, hadde Bondevik et diffust samefond i ermet. Statsministeren skildret så vårt forgagne århundre som en sammenhengende rekke framskritt, noe han sjøl i beskjeden grad har vært medvirkende til, og som desuten ikke stemmer. Det siste tiåret, og ikke minst det siste året har faktisk vært preget av tilbakeskritt. Av rasering av sosiale goder og en voldsomt økende forskjell mellom fattige og rike.

Det siste året har også blitt preget av at USA har tvunget Norge med i en folkerettstridig terrorbombing av det jugoslaviske folk som vi kjempet sammen med mot de tyske naziregimet. Det må utvilsomt plage vår ellers sikkert velmenende statsminister.

Utviklinga de siste er ellers preget av de raske pengenes tid, av vold både i det reelle liv og i kulturen. I dette århundre så vi hvordan nazistisk voldsmentalitet førte til masseslakt i Europa, og banalitetene og voldsmentaliteten i USA kan gi oss frysninger.

Mens en rundspørring i England om de betydligste personlighetene i dette århundre førte Karl Marx på toppen, fulgt av en rekke andre store vitenskapsmenn, ga en tilsvarende rundspørring i det amerikanske nyhetsmagasinet Times et sjokkerende resultat. Der kom rockesangeren Elvis Prestley på topp, fulgt av hederlige statsminister Yitzak Rabin, mens diktatoren Adolf Hitler og USAs egen svovelpredikant Billy Graham, kom knepent foran vitenskapsmannen Albert Schweitzer på 5. plass.

Med en slik folkesjel kan lett våpenfabrikanter og krigshauker få farlig oppbakking. Desverre har USAs way of live, sjølsentrismen også fått fotfeste i Norge. I en rundspørrig i en lokalavis om nyttårsønskene til 100 personer i ulike aldre i regionen, kom det fram at omlag 85% av disse var opptatt av sin egen situasjon, og der billigere sprit, tobakk og bensin var blant ønskene.

Bare omlag 15%, og oppløftende de fleste unge, ønsket fred og mer rettferd. Nå kan det jo hende at intervjueren hadde spurt nettopp om det personlige aspektet, og slik er kanskje de unges svar så mye mer oppløftende. I alle fall er utviklinga mot et råere samfunn, med utpregede vinnere og feilaktig definerte tapere, så alvorlig at det ikke holder med kong Haralds råd om ettertanke i samband med årtusenskiftet. Hver eneste dag er det behov for tenke over hvordan vi kan få samfunnet inn på en veg der vår samlede klokskap og ikke pengespekulantene får styre samfunnsutviklinga.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Telenor må forbli i samfunnseie

Mens privatiseringer og kjempefusjoner går som en farsott over verden, sprakk den skandinaviske såpeoperabobla, eller mer presist:: teppet falt for absurdteaterets Telianor forestilling like før jul.

Høyresida hevder halstarrig at samfunnseide foretak er pyton, trass at Statoil, Hydro, Postbanken og de andre bankene staten måtte redde etter privat vanstyre, og ikke minst Telenor gir gode intekter i en statskasse, der spekulasjonskapitalistene legger minimalt i potten.

Det er intet negativt i et likeberettiget samarbeid/fusjon mellom statlige bedrifter over grensene, og slik var sentrumregjeringas innsats for fusjonen ikke kritikkverdig. Vår regjering skal sogar honoreres fordi den fikk bakt inn 16-årsklausulen om statlig styring til stor ergelse ikke minst for de borgerlige i Sverige.

At høyresida vil helprivatisere og sosialdemokratene delprivatisere foretaket gjorde sjølsagt saken unødig komplisert. Høyresida har sjølsagt rett i at om selskapene hadde vært privateide, ville fusjonen gått glatt. Da hadde profitten vært utslaggivende og tapte arbeidsplasser skapt lite hodebry.

Den norske regjeringa måtte imidlertid også ta omsyn til disse og til en videreutvikling av vårt næringsliv, og da blir det straks vanskeligere. Etter bruddet av denne dårlig funderte fusjonen, der sjølsagt de avgjørende lokaliseringsproblemene skulle vært avklart på forhand, væres det nå politisk profitt for regjeringsmaktkåte politikere. Etterpåklokskapens ridderes markedsføring tenderer til å bli like smakløs som skandinaviske massemediers spill med broderfolkenes respektive moral og intelligens.

Dette er ikke en sak for hoderulling. Ansvarlige politikere må trekke lærdommer, og legge forholdene tilrette slik at den statseide og relativt veldrevne bedriften kan gi folk enda bedre og billigere tjenester. Det betyr blant annet at det i styret må være et meget solid flertall av personer som ikke er prinsippielt fiendtlig til samfunnseie. Det betyr også at de ansatte gjennem regulerte private andeler og fagforeningsandel, får en betydelig innflytelse i styret, og kan bidra til utvikle en sosial og rasjonell bedrift, der kollektivet belønnes etter innsats og samfunnet sikres den beste servise.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Hanne Sophie Greve til forsvaret av "Slaktaren"

Som Observer påviser, vart Kambodsja under Heng Samrin og Hun Sen totalt boikotta av Vesten og FN. Det var berre Vietnam og Warszawapakt-landa som gav hjelp til det maltrakterte landet, inntil Redd Barna og det engelske OXFAM trassa boikotten i 1982. Dei vart da truga av Thatcher-regjeringa med at dei kunne bli fråtatt lisensen som humanitære organisasjonar! OXFAM måtte trekke tilbake eit par bøker som avslørte Vestens hyklerske forhold til landet (bl.a. Ewa Mysliewic: "Punishing the Poor"). Det var politisk sensur av grovaste kaliber.

Også i Norge hadde redd Barna eit anstrengt forhold til UD på grunn av sitt engasjement. Men etter kvart som dei større norske avisene blei meir nyanserte (etter 1984), fekk RB større armslag.

All hjelp frå det offisielle Norge gjekk gjennom FN til flyktningeleirane på den thailandske sida av grensa. Observers John Pilger og ei rekke andre journalistar har avslørt at desse leirane var totalt dominert av Pol Pots folk, og at det aller meste av hjelpa kom Pol Pots bande til gode.

Det er vel få i dag som veit at ein av dei som var med på å styre desse leirane og distribuere hjelpa, var Verdikommisjonens tidlegare leiar, Hanne Sophie Greve. Ho har sjølv vedgått at ho på den måten var med på å hjelpe Pol Pot, og dermed forlenge borgarkrigen i Kambodsja. Men ho unnskyldte seg med at "Hun Sen og hans regjering var like ille som Pol Pot."

Hanne Sophie Greve ville sikkert bli eit framifrå forsvarsvitne for "slaktaren" Ta Mok, ved at ho samanliknar han og hans folk med landets folkevalde statsminister! Elles vil vi minne om den drepande kritikken mot norsk presse, og især mot norske politikarar, som kjem fram i Ørjan Østviks hovudfagsoppgåve i historie ved Universitetet i Tromsø: "Norge og Kambodsja - en studie av bakgrunnen for Røde Khmer-regimet, og norske holdninger til Kambodsja i perioden 1975-1991". Friheten er den einaste norske avisa som får full honnør i den historiske gjennomgangen.

Hartvig Sætra

 

Utskrift E-post

Pølse-logikk

"Lærerne må ikke stille urealistiske krav til årets lønnsoppgjør" sa representanten for LO. Omtrent samtidig ga salget av et rederi f.eks Hegnar en gevinst på 700 millioner. Det var realistisk.

"Vi må vise ansvarlighet ved årets lønnsoppgjør" er budskapet fra arbeidgiverne og fra regjeringen. Men det budskapet går til de som tjener minst, ikke til f.eks. Røkke som fikk grønt lys fra Sponheim til å å kose seg i Akers pengebinge helt aleine. Det var ansvarlig.

"For stor lønnsvekst skaper inflasjon" er advarselen til lønnstakerne forran hver oppgjør. Sendes slike advarsler til Børsen og til spekulantene?

"Hvis noen grupper får store lønnshopp blir det mindre til andre. Pølsa vokser ikke når den skal deles. Hvis noen tar store biter blir det mindre til deling på resten av lønnstakerne." Argumentet er velkjent for alle og virker ytterst logisk i sin jernharde konsekvens. Ethvert tenkende menneske skjønner at dette er rett.

Problemet er at pølsene til arbeidsgiverne, børspekulantene, skatteunnalurerne, osv. pølsene til alle Røkkene og Hegnarene holdes unna pølseregnskapet. De holdes skjult når lønnstarne skal diskutere delingen av den siste pølsen.

La oss få alle pølsene på bordet når delingen skal begynne!

Knut Lindtner
leder av NKP i Nordland

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!