Forberedelser for diktatur og mer terrorisme

”Enten er dere med oss eller med terroristene”, sa president Bush i sin tale til den amerikanske kongressen i etterkant av terrorangrepet mot USA 11. september, en beskjed som var rettet til hele verden. Verden har gjennom årtier levd under et slikt press fra USA, men i dag ser det ut til at det å gå i mot presset fra øverste autoritetshold er å regne som terrorisme.

 

Europaunionens justisministre behandlet allerede på sitt møte 20. september, etter forslag fra EU-kommisjonen, to nye såkalte ”rammebeslutninger”, en om ”europeisk arrestordre” og en om ”bekjempelse av terrorisme”. Møtet støttet disse to aktive tiltakene og pga. at overskriftene, som indikerer handlekraft mot noe alle sjølsagt er imot, vil sikkert også opinionen langt på vei støtte dem i deres videre behandling og gjennomføring. - Og EU setter handlinger i forbindelse med handlingenes formål.

En terroristisk handling vil fra nå av innbefatte sivil ulydighet som ”ulovlig overtakelse av steder til bruk for offentligheten” hvis formålet også er terroristisk.
Et terroristisk formål vil etter EUs definisjon heretter innbefatte personer og grupper som handler mot ”ett eller flere land, deres institusjoner eller folk i den bevisste hensikt å skremme og forandre eller ødelegge den politiske, økonomiske eller sosiale strukturen i disse landene alvorlig, er handlingene straffbare som terroristhandlinger”. Dette kan vanskelig sees som noe annet enn forsøk fra makthavernes side på å ramme den antikapitalistiske bevegelsen, globaliseringsmotstanderne, miljøbevegelsen og alle som aktivt går imot den bestående kapitalistiske og imperialistiske verdensordenen. NATO har erklært at angrepet må besvares i samsvar med artikkel 5-paragrafen, det medfører at hele NATO, inkludert Norge, blir regnet som angrepet og i krig mot de fiender som USA framover utpeker.

New Yorks borgermester, republikaneren R. Giuliani, talte 1. oktober til FNs hovedforsamling der han benyttet anledningen til å understreke Bush` budskap, man må fra nå av være med USA i kampen mot det USA velger å definere som terrorisme.
I et par uker forut for denne erklæringen blei en rekke lands ambassadører innkalt til samtaler hvor vi antar USA benyttet seg av den tragiske anledningen til å fremme nye imperialistiske krav med høyteknologiske våpen, sanksjoner og masseødeleggelsesvåpen som ris bak speilet.
Kommunistene i Norge, NKP og NKU, vil på det sterkeste advare mot forsøkene fra USAs og andre kapitalistiske makthavere sin side på å utnytte situasjonen til å ramme sine reelle fiender, alle progressive og politiske bevisste mennesker i verden dag.

Osama bin Laden er utvilsomt en terrorist og i tillegg en reaksjonær fanatisk religiøs, uavhengig om hans organisasjon står bak angrepene mot USA eller ikke. Nettopp han og andre slike har USA tidligere fôret opp med våpen og gitt ideologisk støtte i kampen mot ”Sovjet-quislinger” i Afghanistan og progressive regjeringer i arabiske land. Fordi for USA er det og ha noen man til enhver tid kan bruke mot oss revolusjonære og andre progressive det viktigste, ikke hvem de er.
Norske kommunister blei i sommer blant annet utsatt for bombetrusler fra muslimske fundamentalister under Den 15. Verdensfestivalen for ungdom og studenter i Algerie.

Ensidigheten fra USAs politiske ledere i forhold til kun å framstille seg sjøl som ofre for terrorisme og benekte sin egen statsterrorisme og støtte til terrorister når det gagner deres egne kortsiktige interesser, samt stemp- lingen av oss som går imot USAs hegemoni og imperialisme, er ekstremt farlig og forsterkende for alle eksisterende konflikter og motsetninger mellom de som ser sine interesser tjent av ”Den nye verdensordenen” og dens ofre.
Vi erklærer med dette vår motstand mot all terrorisme, inkludert den alvorligste terrorismen kalt ”Den nye verdensordenen” som tar livet av 30 000 barn daglig og fratar flertallet av jordas befolkning sjansen til å leve et menneskeverdig liv.

Den slags aksjoner som vi så i New York 11. september tjener bare interessene til de reaksjonære imperialistene og gir dem anledning til å gå til ytterligere angrep på eksisterende politiske og sivile rettigheter samt sette et hat-stempel på sine motstandere, for å gjøre sitt terrordiktatur mer fullkomment.

Uttalelse fra Sentralstyrene i Norges Kommunistiske Parti og Norges Kommunistiske Ungdomsforbund 3/10 2001

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!