Avvis regjeringens sykehusreform

6. april 2001 fremmer regjeringen Odelstingsproposisjon om statlig overtaking av spesialisthelsetjenesten og forslag til lov om helseforetak med mer, med utgangspunkt i høringsnotatet fra sosial- og helsedepartementet av 18. januar i år. Vi har grunn til å tro at den på viktige punkter støtter høringsutkastet, på tross av protester fra LO, NHS, NSF mfl. Uten offentlig utredning og debatt og med svært kort høringsfrist, legges det opp til et systemskifte i helsevesenet fra offentlig forvaltning med helsepolitisk budsjettansvar til fristilte gigantforetak og datterselskaper med markedsøkonomisk tenkning og styring. Våre behov som pasienter, er den helsepolitiske målestokk i den offentlige forvaltningen. I de fristilte gigantiske helseforetak, med markedsøkonomisk styring, blir pasientene kun et middel til økonomisk inntjening.


Helseminister Tore Tønne er storfinansens mann i Stoltenbergs regjering. Hans forslag er tilrettelegging for storfinansens innmarsj i norske sykehus og er ikke noe svar på manglene i dagens sykehus. Det som mangler er systematisk større satsing, mer utdanning av helsepersonell, større budsjetter på stillinger, utstyr med mer, og bedre koordinering. Aksjon for Velferdsstaten (som representerer 28 landsomfattende organisasjoner med en million medlemmer) sier i sin pressemelding 21. mars at de ikke kan sitte stille og se på at en bærebjelke i velferdsstaten legges åpen for privatisering og konkurranseutsetting, og de varsler aksjoner. NKPs 24. landsmøte 31. mars og 1. april 2001 tar sterk avstand fra regjeringens sykehusreform, og oppfordrer LO, de andre arbeidstakerorganisasjonene og brukergrupper å gi regjeringen svar på tiltale 6. april og i tiden framover.

Avvis sykehusreformen! Kampen mot sykehusreformen, Stabel-utvalgets forslag om fagforeningsknusing og forslagene til undergraving av sykelønnsordningen må komme sterkt i forgrunnen 1. mai.

Vedtatt på NKPs 24. landsmøte

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!