Gratis kollektivtransport!

Årsmøtet i Vestlandske distrikt av NKP gir sin tilslutning til utspillet fra NKU i Bergen om gratis kollektivtransport i Bergen.

Nytenkning og radikale ideer er ofte det som skal til for å løse problemer. Forurensing fra trafikken er et problem som rammer byer i sin alminnelighet, men Bergen spesielt på grunn av byens topografi.

Luftforurensing fører i følge nyere amerikansk forskning til flere astmatilfeller, spesielt hos barn. I tillegg fører unødvendig trafikk i bykjernen til en mindre trivelig by. Men siden det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket, vil kommunistene i Bergen fremme følgende forslag til løsning:

 

 

  • Kollektivtransport gjøres gratis innenfor kommunens grenser.
  • Den indre bykjerne stenges for vanlig trafikk og reserveres for buss, taxi, transport av funksjonshemma og varelevering på formiddagen.

    Planene er på ingen måte urealistiske, da lignende prosjekter er gjennomført flere steder, blant annet i Sverige og Belgia, med meget gode resultater.

    Et moment til kollektivtransportens fordel som ofte kommer i bakgrunnen, er det samfunnsgode et godt kollektivtransportsystem er. Det å kunne ha mest mulig lik tilgang til transport uavhengig av inntektsnivå, dreier seg også om en rettferdig fordeling av samfunnsgodene.

    Vi kommunister ser på kollektivtransporten som både et gode for miljøet og en rettferdig fordeling og støtter derfor våre ungkommunisters kampsak.

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!