Imperialismen møter motstand

NKPs nestleder Tarald B. Ellingsen holdt følgende innlegg for NKP på den internasjonale konferansen av kommunist- og arbeiderpartier i Athen.Kjære kamerater,

først vil vi takke KKE (Hellas' KP) på vegne av NKP. KKE har nok en gang tatt initiativet til og stilt seg til rådighet for at kommunist- og arbeiderpartier fra hele verden kan møtes for å utveksle erfaringer og diskutere den viktigste utviklingen som foregår for øyeblikket.

Felles forståelse er grunnlaget for felles handling, og vi kommunister har mye å tjene på å dyktiggjøre oss i vårt arbeid. Vi mener at under imperialismens epoke og spesielt nå under USAimperialismens hegemoni, står terrorismen på dagsordenen. Den er ikke, slik det ofte fremstilles i media, et helt nytt fenomen som oppsto i USA den 11. september i fjor.

Dersom vi definerer terrorisme som overlagte drap på uskyldige ofre, da er dagens markedsliberalistiske verdenssystem, styrt av sine monopoler, som årlig dreper 10-talls millioner barn, nettopp dette: Inkarnasjonen av terrorisme. Vi har også atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki, USA-imperialismens kriger mot Korea, Vietnam og mange flere. Som nå senest mot Irak, Jugoslavia og Afghanistan, viser oss med all tydelighet hvem som systematisk bruker terrormetoder i sin krigføring.

Så spørsmålet vi kommunister må stille oss er: Hvordan skal vi bekjempe imperialismen med sin terror og overvinne kapitalismen?

Vi kan selvfølgelig ikke undervurdere og overse det faktum at noen bygninger i USA ble angrepet den 11. september av en godt organisert styrke – nei så absolutt ikke.

Det som skjedde den 11. september har utvidet alle allerede eksisterende konflikter, som finner sted under det kapitalistiske verdenssystemet. Men først og fremst har man brukt hendelsen som et argument for å overføre resurser fra arbeiderklassen til det militær industrielle kompleks, spesielt i USA har dette skjedd. Det er også blitt brukt som et påskudd til å sette sosialistiske og progressive land under press. Det er en konstant krigsfare og den økes ved at vi får stadig flere problemer å håndtere. I vest er det oss revolusjonære og bevegelser som bekjemper den imperialistiske globaliseringen, som er målet for de såkalte anti-terror lovene, som i virkeligheten kun er et redskap for å kriminalisere motstanden mot deres profittjagende politikk, som skjer på bekostning av majoriteten av folket.

Imperialistenes største problem er den økende motstanden de møter. Motstand fra arbeidere som er sagt opp, eller opplever at deres arbeidsvilkår og lønninger er under konstant press og blir dårligere og dårligere. Motstanden fra ungdom som ikke kan se noen fremtid i et system som bare tilgodeser de som alt har nok. Motstand fra det faktum at en rekke vitenskapsmenn og forskere som ikke er kontrollert av monopolene, legger frem klare bevis på at den nåværende utviklingen inneholder en rekke negative faktorer. Disse er i dag i hovedsak negative for arbeiderklassen og de undertrykte, men på sikt vil de også virke negativt for resten av menneskeheten, ja for alt liv.

I Norge er vi, foreløpig, heldigvis formelt utenfor den Europeiske Unionen. Men som det ledende imperialistiske instrumentet i den europeiske regionen påvirkes også vi i høy grad. Antiterror lovene som det nå legges grunnlaget for å innføre i Norge, kommer mer eller mindre direkte fra EU.

Som kommunistpartiene i vår nordiske region nylig slo fast: ”….det er gjennom EU, den imperialistiske globalisering påtvinges Europa. Prinsippene EU bygger på har vært en modell for NAFTA og senere for FTAA….vi forplikter oss til å kjempe for at Norge skal forbli utenfor EU og samtidig oppheve sin EØS avtale samt at Danmark, Finland og Sverige meldes ut av EU.”

Vi mener det er nødvendig å kjempe mot opprettelsen av EU Charteret, med all den negative utviklingen som vil komme med den imperialistiske rivaliseringen mellom de tre hovedsentrene for monopolkapitalen: USA, EU og Japan.

Norges Kommunistiske Parti gir derfor sin hele og fulle støtte til en regional koordinering og felles regional strategi mot imperialismen og mener det er nødvendig å videreutvikle metodene og redskapene våre. Dette kan kanskje også være et bidrag til å oppnå en større grad av felles handling og koordinering også på verdens nivå.

Nå, i en situasjon der imperialistene har intensivert sine angrep og i en mer ideologisk form, må også vår kamp bli mer ideologisk. Vi mener at de politiske og ideologiske formene for klassekamp må gis en høyere prioritet. Det krever at vi kommunister forbereder og utvikler våre ideologiske analyser til bedre å kunne nå inn i den anti-imperialistiske bevegelsen.

Dersom vi kommunister i felleskap kan samhandle og produsere godt teoretisk materiale, kan vi lettere nå dette målet. Imperialismen i dag er mer voldelig og går til angrep på rettigheter vi har tatt for nesten å være selvfølgelige, for eksempel: retten til å demonstrere, retten til å organisere møter, partier og organisasjoner.

Et ferskt eksempel på at dette ikke lenger er tilfelle kan tas fra Oslo, der Verdensbanken skal avholde sitt årlige ABCDE-møte. Under dette møtet, mandag 24. juni, har forskjellige progressive krefter planlagt demonstrasjoner mot Verdensbankens politikk. Derfor har man stengt av den indre byen, parkerings mulighetene er svært begrenset og kollektivtransporten er stanset. Grunnen som brukes av de norske myndighetene er – å hindre terrorisme.

I løpet av de tre siste årene har Norge vært involvert i to imperialistiske kriger, mot Jugoslavia og mot Afghanistan. NATOs krig ble formelt ledet av Javier Solana, som generalsekretær for NATO. Nå er han utenrikssekretær for EU. USA- og EU-imperialismen hadde mer eller mindre felles interesser i å bryte ned hindrene for deres ekspansjon, men når det kommer til hvem som skal ha kontroll med resurser, arbeidskraft og markeder er deres interesser motstridende.

Det er ikke på grunn av at det imperialistiske Europa har ”edlere motiver” overfor verden, men ambisjoner om større innflytelse og markeder, som gjør at de har inntatt andre holdninger enn USA-imperialismen til konfliktene i Palestina, Colombia, ”Ondskapens akse” og andre områder USA-imperialismen prioriterer.

Folk verden over er lei av kriger og usikkerhet. Vi har en lang vei å gå, men vi må vite hva som er vårt mål. Tiden er inne for at vi kommunister skal stå sammen og handle i fellesskap. Tiden er inne til å få imperialistene til å skjelve.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!