Uttalelse fra konferansen i anledning feiringen av 80 års kamp siden etableringen av NKP

Vi, de deltakende på den internasjonale konferansen som feirer 80-årsjubileet til Norges Kommunistiske Parti (NKP), vil benytte denne anledningen til å understreke viktigheten av og rollen til de kommunistiske partier i arbeiderklassens kamp, for våre rettigheter i denne epoken med økte angrep fra finanskapitalen og borgerskapet på både
nasjonalt og internasjonalt nivå.

Den pågående prosessen av privatisering, forverring av arbeidskår, nedkutting av velferd og sosiale rettigheter for flertallet av folket i den utviklede kapitalistiske verden – under dekke av globalisering – sammen med økt militarisering i de imperialistiske sentrene – ikke engang forsøkt dekket som defensive virkemidler, men med åpne aggressive imperialistiske ambisjoner, er veldig klare tegn på kapitalismens store krise.

De imperialistiske krigene mot Jugoslavia, Afghanistan og Irak i nyere tid, under begrunnelsen av å bekjempe terrorisme og masseødeleggelsesvåpen, gav Vesten – særlig USA – fotfeste i disse landene gjennom okkupasjon.

Disse regionene er vitale for produksjonen og transporten av olje, og dette er den eneste årsaken til at imperialistiske regimer, som Bush-administrasjonen, satte i gang slike kriger.

Vi kommunister mener at den nåværende okkupasjonen av Irak er et brudd på irakernes selvfølgelige rett til å innsette et eget irakisk styre. De irakiske kommunistenes rolle i bekjempelsen av både diktaturet til Saddam Hussein og den USA-ledede krigen og okkupasjonen gir kommunister en unik respekt og troverdighet i deres spesielle rolle i det irakiske folkets kamp. Vi uttrykker vår solidaritet med det irakiske folket i dets kamp for frigjøring fra USAs okkupasjonsregime. Som kommunistiske partier på denne konferansen krever vi at imperialistene må forlate Irak umiddelbart.

Med minnet om den heroiske kampen og seieren for kommunistene, sammen med andre demokratiske og progressive krefter, over nazismen og fascismen under Den 2. Verdenskrig, betalt med vårt eget blod, er det nå naturlig å vise til den fascistiske utviklingen i USA som representerer en lignende trussel og byrde for menneskeheten.

Nå er det andre land som åpenlyst blir truet og aggressivt angrepet av USA- imperialismen. USAs nye militærdoktrine, med såkalte «preventive angrep» som virkemiddel til å avsette regjeringer og innsette marionetter og lover til fordel for USAbaserte, multinasjonale selskaper, representerer en alvorlig forbrytelse mot internasjonal lov og FN.

Cuba, med sin vellykkede oppbygning av sosialisme under ekstremt vanskelige forhold, særlig grunnet den aggressive imperialistiske naboen i nord som nå også støttes av EU i sine angrep og beskyldninger mot Cuba, samt ekstraordinære internasjonale bidrag og hjelp med leger, medisiner og ulike spesialister til folk i utviklingsland, representerer et eksempel på hva som er mulig når folk frigjør seg, overtar produksjonsmidlene, begynner å produsere for seg selv og sine behov istedenfor for profitt til kapitalister. Nå som solidaritet med det cubanske folket og revolusjonen er viktigere enn noen gang før, siden Cuba er et av de land som er mest truet av imperialismen, vil vi understreke at det cubanske eksemplet er mer enn kun en inspirasjon. Det er et håp, et lys i en ellers mørk verden. Alle reelle progressive krefter bør erkjenne dette og styrke solidariteten og samarbeidet med Cuba.

Den nåværende israelske okkupasjonen av Palestina, med daglige drap på sivile og undertrykkelse av palestinernes politiske kraft og organisasjoner, representerer en stor hindring for den fredelige utviklings som folk lengter etter i Midtøsten og overalt ellers. Vi kommunister fordømmer den sionistiske okkupasjonen av Palestina og understreker behovet for solidaritet og støtte fra alle som ikke aksepterer at rasisme åpenlyst brukes som påskudd for Israels drap og okkupasjon.

De nordiske land må trekke seg ut fra den imperialistiske krigsfronten ved å bygge ned sin våpenindustri som i dag utstyrer imperialismens krigsmaskin.

De siste femten års såkalte «globaliseringsprosess» har betydd implementering av nyliberal politikk. Arbeiderklassen og andre undertrykte er de som betaler for denne utviklinga, i tillegg til miljøet.

Vi kommunister har alltid vært den globale bevegelsen som tar opp og framfører de allmenne interessene til arbeiderklassen og de undertrykte massene. Vår strategi - å gjennomføre en revolusjon, styrte de kapitalistiske utbytterne, bygge sosialisme og begynne utviklingen mot kommunismen - blir mer relevant nå enn noen gang tidligere i vår tidsalder, når imperialismen selv koordinerer sine krefter mot arbeiderklassen på det internasjonale plan gjennom institusjoner som WTO, IMF, NATO, EU, NAFTA, FTAA osv.

Vi kommunister ser det slik at det er gjennom EU at imperialismen gjennomfører globaliseringsprosessen i Europa. Prinsippene som EU var bygget på, er blitt en modell for NAFTA, MAI og senere FTAA, i tilegg til WTOs frihandelsprinsipper. EU er ett av de tre imperialistiske sentrene i verden, sammen med USA og Japan. Den er redskapet for den europeiske monopolkapitalen i dens streben etter å skape en verdensmakt som kan rivalisere med de andre imperialistiske sentraene.

Den er redskapet for monopolkapitalens diktatur over de europeiske folkene og den europeiske arbeiderklassen, på tvers av landegrensene. Vi vil derfor fokusere vår kamp mot EU på disse punktene:

 

 

 • EUs nye charter, som planlegges vedtatt i 2004.
 • Militariseringen av EU og imperialistiske kriger.
 • EUs undertrykkelse av folkelig opposisjon gjennom antiterrorlover og gjennom samarbeid mellom politi, etterretning og andre undertrykkende institusjoner.
 • EUs innvandringspolitikk som diskriminerer folk fra utviklingsland gjennom stengte grenser som følge av Schengen-avtalen.

  Våre kommunistpartier vil styrke vårt samarbeid på hvert eneste saksområde, ettersom våre mål er de samme: frigjøringen av arbeiderklassen og oppbyggingen av sosialisme. Mange venstre- og sosialdemokratiske partier har akseptert kapitalismen, tar del i regjeringer som fører imperialistisk krig, og står sammen med nasjonale kapitalister så vel som multinasjonale selskaper mot arbeidsfolks interesser. Disse partiene kan ikke sees som mulige redskaper for arbeiderklassen, undertrykte eller noen andre som vil forandre dagens urettferdige verden.

  Vi står støtt på Marx, Engels og Lenins ideologiske fundament, og vi vil aldri underkaste oss for andre interesser enn arbeiderklassens og de undertryktes.

  Kommunistisk Parti i Danmark,
  Danmarks Kommunistiske Parti,
  Finlands Kommunistiske Parti,
  Finlands Kommunistiske Arbeiderparti,
  Iraks Kommunistiske Parti,
  Sveriges Kommunistiske Parti
  og Norges Kommunistiske Parti.

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!