Send hele budsjettforslaget til historiens skraphaug sammen med forslagstillere!

Sjelden har vi sett et mer usosialt forslag til statsbudsjett enn det som regjeringen la frem onsdag 6. oktober. Mens de rike får skattelette, må blant annet de eldre og syke, og foreldre med barn i barnehagen betale gjennom blant annet økt moms og økte egenandeler. På toppen av listen av tapere på årets budsjett må man i tillegg til de tidligere nevnte grupper, trekke fram arbeiderklassen generelt og pendlerne spesielt. Egenandelstaket for medisiner økes fra 1.550 til 2.500 kroner og nedre grense for fradraget for arbeidsreiser heves fra 9.200 til 12.800 kroner. Pendlerne mister fradrag for merkostnader for kost og kostpenger fra arbeidsgiver blir skattepliktig.

Regjeringen legger opp til at taperne må i tillegg betale selv for å bli sløvet ned ved at  tv-lisensen øker. Ellers viser budsjettforslaget at regjeringen på mange områder har kommet Fremskrittspartiet i møte. Et av disse er støtten til aviser som ikke er dagsaviser eller lokalaviser. Nye kriterier skal ligge til grunn. Disse favoriserer kristne aviser som Korsets Seier og blant de som foreslås å få mindre er ikke uventet FRIHETEN, Ny Tid og den kvenske avisen Ruijan Kaiku. 

Budsjettets egentlige vinnere er kapitalkreftene og de med høy inntekt. De får, gjennom dette budsjettforslaget, senket toppskatt og formueskatt, økt bunnfradrag og fjerning av boligskatten. Mens de med høyest inntekt vil oppleve en synlig skattelette, vil resten av befolkningen måtte betale denne gjennom en økning i den flate skatten ved at momsen øker med 1 prosent og at man nå også skal innlemme kinobesøk i systemet.

Den største terrororganisasjonen NATO og EU-hæren kan sies å være en av hovedvinnerne av dette budsjettforslaget. Mens det foreslås betydelige kutt og nedbemanning i forsvaret her hjemme, økes andelen av internasjonale bidrag kraftig. Det betyr ikke annet enn aktiv krigsføring mot verdens undertrykte folk. Bivirkningene av dette blir igjen økte bevilgninger til politiet og etterretningsorganer.  

Regjeringen viser sin sannelig ansikt med dette budsjettsforslaget. EØS-avtalen som de ellers snakker så kjært om, sikrer at eiere eller aksjer fra andre EØS-land ikke må diskrimineres. Det er legitimt for denne regjeringen å diskriminere arbeidere, trygdemottakere, pensjonister, barn, unge og syke. Regjeringen argumenterer for såkalte skattelettelser bl.a. med at dette skal gjøre det lønnsomt å arbeide. Når den samme regjering raserer etablerte arbeidsplasser og det ikke finnes arbeid å gå til, blir heller ikke dette utsagnet annet enn å betrakte som borgerlig retorikk.

Årets forslag til statsbudsjett favoriserer borgerskapet langt tydeligere og med den kommer også et nytt angrep på sykelønna. Med forslaget om at arbeidsgiverne skal betale en del av lønna under sykdom, vil langtidssyke og kronisk syke få det ennå vanskeligere på arbeidsmarkedet. Som i forslaget til endringer i sykelønna der regjeringen bryter inngåtte avtaler med partene i arbeidslivet, bryter de også med barnehageforliket og reformen utsettes. Dette betyr at maksimalprisen som skulle tre i kraft fra 1. august 2005 ikke blir iverksatt.

 Hele forslaget til statsbudsjett viser med klar tydelighet at det er kapitalkreftene som styrer regjeringen og er derfor usosialt. Det er nå på tide at et bredt spekter av folket med arbeidere i spissen slå seg sammen og sende den borgerlige regjeringen der den hører til, nemlig historiens skraphaug.

Oslo, 7. oktober 2004

Norges Kommunistiske Parti, sentralstyret

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!