LO-KONGRESSEN AVGJØR FRAMTIDAS OFFENTLIGE FOLKETRYGD

Skrevet . Publisert i 2005

LO og norsk fagbevegelse kan på avgjørende måte påvirke norsk politikk.

 


Et av LOs viktigste vedtak var NEI TIL EU på LO-Kongressen i 1994, som hadde avgjørende betydning for NEI-flertallet i folkeavstemningen seinere samme år. Pensjonsvedtaket på LO-Kongressen 7. - 13. mai 2005 vil være avgjørende for arbeidsfolks framtidige pensjoner.

Regjeringen følger i hovedsak Pensjonskommisjonens innstilling i sitt forslag, og foreslår alvorlige kutt i pensjon. De tør av hensyn til valget ikke å trumfe dette igjennom, uten et kompromiss med Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet ønsker seg et slikt kompromiss, da de heller ikke ønsker å få pensjonssaken i valgkampen.
Det var tidligere regjering Stoltenberg som i sin tid nedsatte Pensjonskommisjonen, med finansminister i tidligere Arbeiderpartiregjering Sigbjørn Johnsen som leder, og Ap-nestleder Hill-Martha Solberg og leder i Akershus Arbeiderparti Sverre Myrli som medlemmer.

Pensjonskommisjonens innstilling som kom 13. januar 2004, la opp til ran av ungdommens framtidige pensjoner ut fra sin konklusjon at samfunnet ikke har råd til dagens Folketrygd. Dette er et reint bedrag. Beregningene bak deres regnestykker er helt uetterrettelige. De baserer seg på inntekter til Oljefondet med utgangspunkt i en oljepris som er under halvparten av dagens. De vektlegger ikke at produktiviteten i norsk arbeidsliv fordobles hvert 10. år, og at framtidas pensjonister i gjennomsnitt vil betale vesentlig mer tilbake i skatt.

Pensjonskommisjonens innstilling har kun en hensikt. Den skal få folk til å godta bedraget, at Norge ikke har råd til dagens Folketrygd. At dette er en løgn betyr lite, hvis folk tror på bedraget.

Drastiske kutt i den offentlige Folketrygden er EU-tilpasning. Den offentlige Folketrygden skal minimeres, slik at det offentliges andel av BNP går ned. Pensjonene skal privatiseres og gi profitt til Finans- og forsikringsmonopolene.

Arbeiderpartiet ønsker å komme i regjeringsposisjon. De ønsker det så sterkt, at de til og med sier de vil godta en rød/grønn regjering sammen med SV og SP. For å ha mulighet til å vinne valget mot de borgerlige partiene er Ap avhengig av støtte fra LO og norsk fagbevegelse.

LO har slaktet Pensjonskommisjonens innstilling, og går imot regjeringens forslag til framtidig pensjon. Sentralstyremedlem i Ap Kjell Bjørndalen har kommet med innspill i Pensjonssaken som leder for Fellesforbundet, som gir inntrykk av en viss uenighet i LO. Dette har de borgerlige media spilt på for alt det er verd, for å øve pres på LO-leder Gerd Liv Valla til å gå med på et kompromiss med Ap, til støtte for Ap`s kompromissforslag overfor regjeringspartiene til vedtaket i pensjonssaken i Stortinget 26. mai i år. Slik vil regjeringspartiene og Ap hindre det norske folk å si sin mening om framtidas pensjon gjennom valget.

LO-leder Gerd Liv Vallas og leder i Fagforbundet Jan Davidsens forslag til kompromiss med Ap i pensjonssaken fremmes gjennom bestillingen til det såkalte nestlederutvalget, som skal presentere dette kompromisset for LO-kongressen, slik at kongressen skal forlate LOs krav om forsvar og forbedring av dagens offentlige Folketrygd og AFP.

Ap`s kompromiss går ut på å fjerne "besteårsregelen", og redusere årlig pensjon ved økt levealder, og fjerne reguleringen av pensjonen etter lønnsutviklingen. En skal for øvrig følge prinsippene i regjeringas forslag, men AFP og offentlig ansattes avtale om "66% av bruttolønna" skal bestå. På sikt vil disse forslagene være uforenlige med hovedprinsippene som vedtas for den nye pensjonssystemet. Vidt forskjellige pensjonsberegninger og utbetalinger vil heller ikke på sikt kunne leve side om side.
Det er enighet om å sloss for at alle skal ha rett til tjenestepensjon, som del av sine tariffavtaler. Etter regjeringas framtidige prinsipper for pensjon, vil bedriftene måtte betale vesentlig mer av en framtidig AFP-ordning. Det blir ikke mulig å sloss for en dyrere AFP, og samtidig sloss for utvikling av en akseptabel tjenestepensjon i tariffoppgjørene. Det vil dessuten kun være de største bedriftene som har økonomisk ryggrad til å bære slike ordninger, som vil gi enda større forskjeller.

Ap`s kompromissforslag er derfor fullstendig uakseptable for LO og norsk fagbevegelse. Forslagene vil bety undergraving av dagens offentlige Folketrygd og AFP, og vil legge grunnlaget for en total privatisering av framtidas pensjoner i Norge.

Ap er avhengig av støtte fra LO og norsk fagbevegelse for å vinne valget.

LO-kongressen må derfor si klart NEI til Ap`s, Gerd Liv Vallas, Kjell Bjørndalens, Jan Davidsens og nestlederutvalgets forlag til kompromiss, og kreve opprettholdelse og forbedring av dagens Folketrygd og AFP.

Med et slikt vedtak på LO-kongressen, tør ikke Ap gå inn for et kompromiss med regjeringa, og regjeringa må derfor gå inn for utsettelse av pensjonssaken til etter valget. Trosser de et slikt LO-vedtak, vet de at de får alvorlige problemer i valget.

Det er kun med et slikt vedtak at Ap, SV og Sp vil vinne valget!

AVVIS REGJERINGAS PENSJONSFORSLAG - STREIK FOR UTSETTELSE AV STORTINGSBEHANDLINGEN - FOLKET I VALG BESTEMMER FRAMTIDAS OFFENTLIGE FOLKETRYGD!

FJERNING AV BESTEÅRSREGLEN GIR PRIVATISERING OG KUTT I PENSJON!


Svend Haakon Jacobsen
NKP`s sentralstyre

 

Utskrift