Ran av ungdommens framtidige pensjoner

Lønnsarbeidere i ordinære stillinger vil lide alvorlige tap på Ap og Sps pensjonsforlik med regjeringspartiene. Selv unge offentlige ansatte med

 

 

såkalt garantert pensjon på 66% av bruttolønna, med full opptjening, vil
etter Finansdepartementets beregninger tape mer enn 25% når de går
av ved 67 eller 70 år rundt 2050.

Nåværende AFP-ordning er foreløpig bare sikret til utløpet av inneværende
avtaleperiode våren 2006. Da skal den reforhandles. Den nye AFP-ordningen
vil pga. de nye pensjonsprinsippene bli mer enn dobbelt så dyr, og forliket
garanterer bare dagens tilskudd fra staten på ca. 1 milliard kroner. Økningen
må dekkes gjennom tariffforhandlingene med bedriftene.

Ny tjenestepensjon for alle skal også dekkes gjennom forhandlinger med
bedriftene, og begge deler må forhandles over en kort periode. Dette vil bety
en lav tjenestepensjon, og kan bety større skjevhet, da det kun er de
økonomisk sterkeste bedriftene som vil klare et skikkelig løft i
tjenstepensjonene.

Media har hele tiden, med noen ganske få unntak, medvirket til folkeforføringen
i pensjonssaken. De har kun rapportert konsekvensene av pensjonsforliket for
de med full opptjening.

I dag går folk ut av arbeidslivet i gjennomsnitt ved 60 år. Med 125 000 uten fast
arbeid, flere hundre tusen deltidsarbeidsløse, en ny EU-tilpasset Arbeidslivslov
(som vedtas av flertallet i Stortinget 6. juni d.å.) med svekkede
ansettelsesrettigheter og flere midlertidige tilsatte, kutt i tilbud og stillinger, et
brutalisert arbeidsliv, er det ingen som tror folk kan fortsette lenger i jobb.
Konsekvensen av pensjonsforliket blir et kraftig kutt i pensjonen for de aller
fleste. For mange en halvering. Folk får ikke en pensjon å leve av, og må enten
selge sjela si på jobben for å forhandle en god tjenstepensjonsordning for seg
selv, eller tegne dyr privat tilleggspensjon. De fleste har ikke anledning til dette,
og må gå på sosialen. Vi er tilbake til Forsorgsvesenet og Fattig-Norge.

Pensjonsforliket er et resultat av EU-offensiven i hele Europa, for å redusere
statens utgifter og det offentliges andel av BNP. Konsekvensen blir reduksjon
av den offentlige Folketrygden, privatisering både av tjenestepensjons-
ordningene, og nødvendig tegning av private tilleggspensjoner for at den
enkelte skal oppnå en pensjon å leve av.

Pensjonsforliket er usosialt og uakseptabelt!
En tar fra de fattige og gir til de rike. Pensjonsreformen er helt unødvendig.
Utgiftene til den offentlige Folketrygden er overvurdert, og inntektene sterkt
undervurdert. Pensjonistene vil framover med høyere pensjoner, betale mer
tilbake i skatt. Oljeprisene som grunnlag for beregningene til oljefondet og
statens inntekter var anslått til under halvdelen av det faktiske. Produktiviteten
i bedriftene i Norge fordobler seg dessuten hvert 10. år. Norge klarte en
fordobling av pensjonene på 30 år. Hvorfor skal vi da ikke klare en fordobling
på 50 år, når vi i tillegg har mer enn 1 000 milliader på bok som buffer. Dette er
fusk og fanteri, og vil bli gjennomskuet. Pensjonsforliket kan velte det
”rødgrønne” regjeringsalternativet ved valget.

Med NKP for ei offentlig folketrygd å leve av for alle på 66% av
bruttolønna, fra 60 år – beregnet av de 20 beste av 30 års opptjening!

NKPs landsstyre
28.-29. mai 2005

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!