SAMMFUNNSMESSIG KONTROLL MED VANNKRAFTA OG KRAFTNETTET

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte i Alta, 3. – 5. juni 2006

Den norske stat må ha full kontroll med vannkrafta og vannverkene samt kraftnettet. Vannkraften er en nasjonal skatt som skal eies av staten slik at den kommer alle til gode.

 

Ukontrollert salg av strøm til utlandet har ført til urimelige priser. Det er en feilaktig påstand at vi produserer for lite strøm til eget forbruk.

I de siste ti år har vi hatt for lite kraft i tre måneder av året p.g.a. for rask nedtapping av vannet, solgt strømmen til utlandet da prisene var høye og har gått til eiernes profitt.

Når kuldeperiodene kommer må Norge kjøpe strøm fra utlandet som fører til kraftige prishopp og mange må få sosialhjelp for å kunne betale regningene. Situasjonen er tragikomisk for et land med store vannkraftmengder og et strømnett som er nedbetalt mange ganger. Går kilowattprisen ned settes nettleien opp. Sparer folk strøm settes nettleien opp til over det folk betaler for forbruket. Dette overskuddet betales ut til aksjonærer og som bonus til de ansatte, mens vi har et strømnett som er så dårlige at det er krafttap på 30 % - 40 % ved overføringene.

Det sies at nordmenn må betale den samme strømpris som betales sydover i Europa. Dette er ikke relevant og sammenlignbart. I Norge har vi kaldere vinter og vi har nå valgt å bruke vannkraft (rein og fornybar energi) til oppvarming, matlaging osv. I andre europeiske land brukes mer gass og strøm produser av kullkraftverk, atomkraftverk og gasskraftverk.

 

Det er et sykdomstegn til et politisk system når man tillater ren profittenkning styre energiproduksjonen og lar uføre, eldre, småbarnsfamilier, lavtlønnede og arbeidsledige fryse i kalde vinterperioder fordi de ikke har råd til å bruke strøm.

 

Vi viser til NKPs Energipolitiske prinsipperklæring, der det bl.a heter:

 

NKP går inn for en energipolitikk som tjener det overordnede mål å tilfredsstille folkets materielle og kulturelle behov. Dette betyr:

  • Prisene på strøm, olje, bensin etc. til vanlig forbruk og hushold, til transport og offentlig sosiale og kulturelle formål, må ikke bukes som middel til å begrense energiforbruket.

  • Prisene på elektrisk strøm tilden kraftkrevende industri, som overveiende produserer varer med lav foredlingsgrad for eksport, må ikke subsidieres til fordel for den innenlandske og utenlandske monopolprofitt.

  • Ved forskjellige tiltak, bl.a gjennom prisen på elektrisk strøm, må det offentlige fremme en industriutvikling i retning av høyere foredlingsgrad og flere arbeidsplasser.

 

Alle tiltak innafor energisektoren må være underordnet og tjene samfunnsmessig og demokratisk styring og kontroll.

Dette vil være nødvendig for å sikre en nasjonal og demokratisk styring og kontroll med industrien, herunder nasjonalisering av nøkkelbedrifter, av monopolkapitalens storforetak.

 

 

Norges Kommunistiske Parti

Landsstyret

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!