Rasering av jernbanen

Skrevet . Publisert i 2016

Regjeringen varsler at den vil konkurranseutsette store deler av jernbanetrafikken i Norge. Dette er en oppfølging av EUs fjerde jernbanedirektiv, et direktiv som presser fram omfattende liberalisering og konkurranse.  Regjeringen vil svekke NSB og tilbudet til det norske folk og arbeidere. Blir ikke dette bekjempet vil vi få økt byråkrati, større kostnader og dårligere arbeidsmiljø samt uforutsigbarhet for personalet.

Storbritannia serverte sin jernbane til private kapitalinteresser. I perioden 1992-97 ble British Rail delt opp i 100 private firma. Nå ligger den britiske jernbanen nede for telling. De private selskapene har tatt ut enorme summer i utbytte, mens billettprisene har gått rett til værs. Dødsulykker spores direkte tilbake til private selskaper som har spart på sikkerhet og vedlikehold. I privatiserte Sverige vil 70 prosent av befolkningen ha monopolet tilbake. Erfaringene viser at det har blitt hardere arbeidspress, mindre punktlighet og dårligere tilbud i distriktene da oppdelingen og privatiseringen kom. NSB og Flytoget, begge statseid, hadde i 2014 et overskudd på 900 millioner; Dette overskuddet vil nå regjeringen gi til private selskaper, og ikke til investering, vedlikehold og utbygging av den norske jernbanen.

Løsningen er å slå Jernbaneverket og NSB sammen til et selskap igjen. Løsningen er å øke investeringene i jernbanesektoren, ikke å gi disse pengene til private aktører. Det eneste det kan konkurreres på for å oppnå profitt er de ansattes lønn, arbeidsvilkår og pensjon. Kundenes sikkerhet ofres ved å spare på områder som vedlikehold og HMS.

Oppsplittingen og konkurranseutsetting bidrar til å sette arbeidere opp mot hverandre. Regjeringen utfører et angrep på hele den norske arbeiderklassen og fagbevegelsen. Ved Trondheimskonferansen 2016 vedtok 578 engasjerte tillitsvalgte enstemmig kravet om at fagbevegelsens organisasjoner må vise sin evne og vilje til å bruke kampmidler som streik, sympatistreik, boikott, blokade, gå sakte-aksjoner, og obstruksjon for å opprettholde opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår. Det må skapes en bred, slagkraftig og steil enhetsfront mot den markedsliberale politikken.

Norges Kommunistiske Parti arbeider for å erstatte den markedsliberale EØS-avtalen med en fornyet handelsavtale. Vi vil arbeide for at Jernbaneverket og NSB slås sammen, og at det blir gjenopprettet monopol innenfor jernbanesektoren i Norge. Norges Kommunistiske Parti vil støtte enhver aksjon mot regjeringens rasering av norsk jernbane, og vi oppfordrer norsk fagbevegelse til å si at nok er nok.

Runa Evensen                                                        Stig Ødegaard
Leder                                                                      1. sekretær
Norges Kommunistiske Parti                                 Norges Kommunistiske Parti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

Emneord: jernbanereformen, , privatisering, , konkurranseutsetting, , NSB, , jernbaneverket,

Utskrift