Med EØS-avtalen får EU lov til å gjøre overgrep igjen

Nå har Norge sin egen ”Laval-dom” med legalisert lønnsdumping.

Med ti mot syv stemmer fikk selskapet Holship medhold i Høyesterett fredag, mot havnearbeidernes rett til å kunne bruke boikott som et lovlig virkemiddel i kampen for etterlevelse av tariffavtalen i Drammen havn . EØS-avtalens prinsipper om fri etableringsrett var utslagsgivende for domsavsigelsen. Dommen i Høyesterett over havnearbeidernes kamp, er en sannhet LO må forholde seg til. På LO-kongressen i 2013 ble det vedtatt at ”ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler. En slik forrang må avklares mellom EØS avtalens parter.” Domsavsigelsen bryter tydelig med LO-kongressens vedtak.

Dommen som falt i Høyesterett fredag 16.desember 2016 slår fast at EØS og Brussel overstyrer de såkalte spillereglene i norsk arbeidsliv – en dom som betyr at Høyesterett har bestemt at tariffavtalen vi har i norske havner er ulovlig. Det er en dom som setter til side ILO-konvensjonen om fortrinnsrett for registrerte havnearbeidere til lasting og lossing. ILO-konvensjon 137 ble vedtatt allerede i 1973, og ratifisert av Norge i 1974. Det er en dom som leverer et knusende slag mot det som ofte går under navnet ”den nordiske modellen”.

Denne domsavsigelsen vil styrke EØS-motstanden i fagbevegelsen. Samtidig vil de mest ihuga EØS-tilhengerne igjen argumentere med at EØS-avtalen er nødvendig for at Norge skal få markedsadgang, underforstått få solgt varene våre. Argumentet om at vi trenger EØS for å få markedsadgang er uten rot i virkeligheten. Flere rapporter tilbakeviser dette. Det samme gjør internasjonalt regelverk som både Norge og EU er bundet av. Mange vil også forsøke å nedtone betydningen av dommen fordi de frykter økt EØS-motstand.

På LO-kongressen i mai 2017 vil EØS bli et viktig tema. Domsavsigelsen i Høyesterett vil gi EØS-motstanderne viktige argumenter. Påstander fra Arbeiderpartihold om at EØS ikke svekker faglige rettigheter har havarert. EØS-avtalen er en reell trussel mot et anstendig arbeidsliv. Det finnes kun en løsning, EØS-avtalen må erstattes med en likeverdig handelsavtale. Norges Kommunistiske Parti vil støtte alle som kjemper denne kampen. Norge ut av EØS!

Runa Evensen, leder         Stig Ødegaard, 1.sekretær
Norges Kommunistiske Parti.

Emneord: Støtt havnearbeiderne, Norsk Havnearbeiderforening, havnearbeider, holoship

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!