2016

Seiren følger våre faner!

 

3500 ansatte innen hotell og restaurant gikk ut i streik fra klokken 08:00 søndag 24. april. Nok en gang ser vi en arbeidsgiver som ikke viser noen respekt for de som faktisk produserer verdiene i samfunnet.

Fellesforbundets medlemmer innen Riksavtalen er blant dem som tjener aller minst, og som fortjener et løft.

 

Norges Kommunistiske Parti støtter Fellesforbundets uttalelse om at arbeidsgivernes holdning til sine arbeidere er som et ønske om å holde de lavest lønnede nede. Dette kan ikke godtas!

 

Det norske arbeidslivet er under et aggressivt og offensivt angrep fra arbeidsgiversiden. I stadig flere sektorer reiser de krav som kun gagner kapitalens ønske om profitt, på bekostning av arbeiderklassens rettigheter og velferd. Skremselspropaganda om nedgangstider, utdaterte tariffavtaler og nødvendigheten av «mer fleksible løsninger» løftes frem ved forhandlingsbord og i media – Til fordel for hvem? Til dette må arbeiderklassen svare – som i Arne Paasche Aasens sang, fra da vi sammen bygde landet:

 

Mann og kvinne – vær på vakt,

Klar til stridens dag.

Seiren følger våre faner!

Arbeidsfolk – slå lag!

 

Norges Kommunistiske Parti støtter Fellesforbundets kamp for de lavtlønte.

Norges Kommunistiske Parti vil jobbe for en solidarisk fagbevegelse som støtter opp om sine arbeidskameraters krav – Med fellesskap, handling og aksjon!

Seiren følger våre faner!

 

Kapitalismen er problemet - sosialismen er løsningen!

Arbeidermakt mot kapitalmakt!

 

Geir Skavern,

Leder, Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Makta til arbeidskjøperne

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser en arbeidsledighet på 4,8%. Det tilsier 134 000 personer helt uten arbeid, hvor 31 000 er under 24 år. Dette er den høyeste arbeidsledigheten i nyere tid.

I forhandlingene om lønns og arbeidsvilkår mellom LO Industri og NHO er det brudd og fare for streik.

Midt oppe i dette varsler butikkjeden Expert at de sier opp sin kollektive lønnsavtale og de ansatte skal over på prestasjons - og bonusrelatert lønn. Dette er fagforeningsknusing. De ansatte skal nå forhandle individuelt med arbeidsgiver om egen lønn. En slik ordning svekker de ansatte som nå blir stående alene med arbeidsgiver.

Sett i sammenheng er dette et gigantisk angrep på arbeiderklassens opparbeidede rettigheter og en splittelse av den styrke samhold gir. Samtidig viser det en aggressiv kapitalmakt som kun tenker på egne interesser og profitt.

Denne situasjonen blir en prøve på arbeiderklassens styrke, og hvor rakrygget og kompromissløst de tillitsvalgte er villige til å kjempe for og forsvare hele arbeiderklassens rettigheter og interesser.

En naturlig reaksjon er umiddelbart å iverksette en blokade av butikkjeden Expert, sette makt bak parolen "Arbeidermakt mot Kapitalmakt" og mobilisere til enhet på klassekampens grunn.

Geir Skavern,

Leder i Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Terroren i Brussel

Norges Kommunistiske Parti fordømmer sterkt attentatene mot uskyldige mennesker fra hele verden i Brussel i dag, 22 mars.

Terroren kan bare overvinnes ved at krigene og konfliktene i Midtøsten stoppes. Her har USA, NATO og EU et hovedansvar.

Arbeiderklassen i Saudi Arabia, Qatar og Tyrkia må gjennom en revolusjon ta makten. Slik får arbeiderklassen stoppet sjeikdømmene, de lever i, i å støtte morderbanden IS med våpen og oljehandel.

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Soldiers of Odin

«Soldiers of Odin» har begynt å etablere seg i Norge. Gruppen har sitt utspring i Finnland, hvor de står på grensen og ber flyktninger dra hjem. Politisjefen i Finnmark mener imidlertid at det er «uproblematisk at de trygger byer og tettsteder».
 
Det er visst ikke nok med Politiet og Natteravnene, vi trenger hettekledte, uniformerte menn som er så stolte over arbeidet de gjør at de fleste ikke engang ønsker å vise ansiktene sine i media. Bakmannen bak Soldiers of Odin i Norge er imidlertid kjent. Ronny Alte har bakgrunn fra høyreekstreme Norwegian Defence League og PEGIDA i Norge. Soldiers of Odin er ikke noe annet enn et høyreekstremt «borgervern»-prosjekt, som bruker frykt som et påskudd for å gå ut i gatene og leke soldater.
 
Frykten får de god hjelp til å skape, også fra regjeringshold. Det virker ikke som vi har lært noe som helst av 22. juli. Trusselen kommer innenfra, fra høyreekstreme nordmenn. Sylvi Listhaugs uttalelser om «godhetstyranniet» og«alle som ikke er bekymret, lyver» bidrar til å skape et falsk inntrykk av at det norske samfunnet er under angrep, blir invadert. Ja, det norske samfunnet er forså vidt under angrep. Et angrep hvor man forsøker å skape en «oss mot dem»-mentalitet, skape en motsetning mellom folkeslag i stedet for mellom vanlige arbeidsfolk og borgerskapet.
 
Erna vil ikke be Sylvi Listhaug dempe seg. I mellomtiden kan Høyre/Frp-regjeringen drive med det den gjør best: senke skattene for de rike og selge folkets eiendom under påskudd av konkurranseutsetting og effektivisering. Samtidig pågår debatten om flyktningestrømmen som visstnok truer den norske modellen. Debatten er i seg selv er en trussel, fordi den forsøker å tvinge folk til trekke forhastede beslutninger basert på feilaktig informasjon. Eksempelvis da det ble hevdet at familiegjenforening vil føre til en dobling av antall asylsøkere, noe SSB kunne informere om at simpelthen ikke var basert på fakta.
 
Så lenge vi godtar dette vil det komme flere grupper som Soldiers of Odin, flere påtente asylmottak.  Det må stoppes før vi får se den neste påtente Riksdag.

Ungkommunistene i Norge

Anne-Katherin Gonzales
Nestleder

Alexander Nicolaysen Sørnes
Sekretær

Utskrift E-post

En fredsprisvinners moralske forfall

Fredsprisvinner EU skulle skape forbrødring og hindre krig gjennom å bygge ned landegrensene. EUs egne festtaler overgås bare av Thorbjørn Jaglands begrunnelse for fredsprisen. Men da eurosonen knuste det greske demokratiet og reduserte landet til en tysk koloni, viste EU sin sanne karakter. Det var også lettere å snakke om «fri flyt» så lenge økonomien vokste og sysselsettinga var høy. Hundretusener av flyktninger rømmer fra de krigene EU delta. De håper på et bedre liv i Europa, men ender i uhygieniske og skitne leirer eller bak piggtrådgjerder.  Regelrette kamper mellom desperate flyktninger og politi og soldater vises på TV. EU-solidariteten og snakket om menneskeverd er erstattet av nasjonalsjåvinisme og egoisme. Bakteppet for krig. 

Vincent Cochetel, UNHCRs direktør for Europa, sier at lidelse som ses blant flykningene på de greske øyene er fullstendig utålelig. «Jeg har aldri sett noe liknende. Dette er Den europeiske union, og det er skammelig». Italia makter ikke flyktningkatastrofen.. Forholdene på overfylte mottakssentrene er fryktelige. Myndighetene opplever seg forrådt av resten av Europa. Det europeiske samholdet fra traktatene og festtalene ser de ikke mye til. I en flengende kritikk av EU sa statsminister Matteo Renzi: «Hvis dette er Europa, kan dere ha det for dere sjøl.»
 
I strid med Schengen-avtalen har franske myndigheter stengt grensa for flyktninger fra Italia. Der finner man spontane leirer med elendige sanitære og helsemessige forhold. Resten av EU tar ikke ansvar. EU har vedtatt et kvotesystem for å fordele 20.000 flyktninger på medlemslanda. Bokstavelig talt en dråpe i havet. Spania avviser planen helt. Polen vil bare ta imot kristne flyktninger. Tsjekkia og Slovakia tar avstand fra kvotesystemet. Litauen mener kvotesystemet er illegalt. Estland og Latvia vil ikke under noen omstendigheter godta kvotesystemet. Cameron i Storbritannia skal med makt slå kraftig ned på ulovlig immigrasjon.
Flyktningkatastrofen EU har skapt, har satt unionen sjakk matt. Der er ingen europeisk solidaritet mer; nå er det hvert land for seg. Avtaler som var fundamentet i EU, rives opp. Ingen gjør noe med årsakene til katastrofen. Tvert om: Med Tyrkias bombing av Syria og USAs støtte til IS er det klart for nye hundretusener av fortvilte flyktninger.
 
Nå settes NATOs styrker inn i katastrofen. Det bygges «Berlinmurer», fysisk og mentalt, mellom «fredsvennene». Norge er blant dem.  EU har aldri vært, eller vil bli noen garanti for menneskeverd og fred.
 
Harald Reppesgaard

Norges Kommunistiske Parti (NKP) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

E-post: nkp@nkp.no

Utskrift E-post

Fascisme på norsk

Frp spesielt utvalgte folkI Carl I. Hagens glansdager var innvandrerkortet det beste for Frp å spille ut for å fri til mennesker med skepsis mot fremmede kulturer og «unorske» verdier. I perioder ble de verste fremmedfiendtlige holdninger skjønnmalte med at de vil verne barn mot kjønnslemlestelse og unge jenter mot tvangsgifte. Det er best for innvandrerne at vi er mest mulig avvisende mot dem. Flyktningstrømmen over Europa til Norge har i de siste månedene på ny avslørt Frps innerste kjerne av motvilje mot andre raser og kulturer. Selv flukt fra krig og død til vårt land mykner ikke de steinharde hjerter.

De ytterliggående kreftene i Frp har forsterket sine posisjoner. De rir på frykten for flyktningbølgen og henter fram stadig mer restriktive forslag til ny asylpolitikk.

Oslo Frp har vedtatt å innføre lukkede asylmottak, som vil bety at asylsøkere holdes innesperret inntil søknadene deres er behandlet. Ingen asylsøkere skal få permanent opphold, men returneres når det er trygt i hjemlandet, uavhengig av hvor lenge de har vært i Norge. Oslo-partiet vil melde Norge ut av Flyktningkonvensjonens tilleggsprotokoll fra 1967, som vil innebære at utlendinger fra Afrika, Asia og Sør-Amerika ikke lenger har rett til å søke om asyl i Norge. Familiegjenforening blir nesten umuliggjort. Med dette brytes flyktningkonvensjonen, barnekonvensjonen og menneskerettighetene nedfelt i FN-vedtak. Frp ender vel på en endelig konklusjon om at Norges meldes ut av FN.

Forslaget om innesperringi lukkede mottak, innebærer i realiteten at asylsøkere blir fengslet uten lov og dom. Det har vi ikke hatt her i landet siden krigen. Det opprettes konsentrasjonsleirer for mennesker i nød.

Vedtakene viser med all tydelighet at Frp er et brunt parti med fascistiske tilbøyeligheter for å tekkes mennesker med behov for lettvinte løsninger på meget kompliserte spørsmål.

Fascisme er et menneskesyn som bunner i forakt for de svake og hjelpetrengende, som avviser fremmede kulturer og verdier som mindreverdige og opphøyer sin egen rett til å bryte lover og regler når det er opportunt for en høyre-ekstrem politikk. Frps politiske holdninger er i tråd med dette.

Frps innvandringspolitikk er sterkt fordømt av UNHCRs (FN) høykommissær for flyktninger, Den norske Kirke, hjelpeorganisasjoner, barneombudet m.fl.

Norges Kommunistiske Parti mener vi må ta inn over oss at det i framtiden vil bli store flyktningestrømmer til landet. Store befolkningsgrupper er i bevegelse, uansett. Den må møtes med realisme og langsiktig planlegging. Ikke med forakt, avvisning og innesperring i leire. Vi maner til motstand mot Frps menneskefiendtlige migrasjonspolitikk som er et stykke fascisme på norsk.

Runa Evensen                                                                  Stig Ødegaard
Leder                                                                                1. sekretær
Norges Kommunistiske Parti                                           Norges Kommunistiske Parti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utskrift E-post

Rasering av jernbanen

Regjeringen varsler at den vil konkurranseutsette store deler av jernbanetrafikken i Norge. Dette er en oppfølging av EUs fjerde jernbanedirektiv, et direktiv som presser fram omfattende liberalisering og konkurranse.  Regjeringen vil svekke NSB og tilbudet til det norske folk og arbeidere. Blir ikke dette bekjempet vil vi få økt byråkrati, større kostnader og dårligere arbeidsmiljø samt uforutsigbarhet for personalet.

Storbritannia serverte sin jernbane til private kapitalinteresser. I perioden 1992-97 ble British Rail delt opp i 100 private firma. Nå ligger den britiske jernbanen nede for telling. De private selskapene har tatt ut enorme summer i utbytte, mens billettprisene har gått rett til værs. Dødsulykker spores direkte tilbake til private selskaper som har spart på sikkerhet og vedlikehold. I privatiserte Sverige vil 70 prosent av befolkningen ha monopolet tilbake. Erfaringene viser at det har blitt hardere arbeidspress, mindre punktlighet og dårligere tilbud i distriktene da oppdelingen og privatiseringen kom. NSB og Flytoget, begge statseid, hadde i 2014 et overskudd på 900 millioner; Dette overskuddet vil nå regjeringen gi til private selskaper, og ikke til investering, vedlikehold og utbygging av den norske jernbanen.

Løsningen er å slå Jernbaneverket og NSB sammen til et selskap igjen. Løsningen er å øke investeringene i jernbanesektoren, ikke å gi disse pengene til private aktører. Det eneste det kan konkurreres på for å oppnå profitt er de ansattes lønn, arbeidsvilkår og pensjon. Kundenes sikkerhet ofres ved å spare på områder som vedlikehold og HMS.

Oppsplittingen og konkurranseutsetting bidrar til å sette arbeidere opp mot hverandre. Regjeringen utfører et angrep på hele den norske arbeiderklassen og fagbevegelsen. Ved Trondheimskonferansen 2016 vedtok 578 engasjerte tillitsvalgte enstemmig kravet om at fagbevegelsens organisasjoner må vise sin evne og vilje til å bruke kampmidler som streik, sympatistreik, boikott, blokade, gå sakte-aksjoner, og obstruksjon for å opprettholde opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår. Det må skapes en bred, slagkraftig og steil enhetsfront mot den markedsliberale politikken.

Norges Kommunistiske Parti arbeider for å erstatte den markedsliberale EØS-avtalen med en fornyet handelsavtale. Vi vil arbeide for at Jernbaneverket og NSB slås sammen, og at det blir gjenopprettet monopol innenfor jernbanesektoren i Norge. Norges Kommunistiske Parti vil støtte enhver aksjon mot regjeringens rasering av norsk jernbane, og vi oppfordrer norsk fagbevegelse til å si at nok er nok.

Runa Evensen                                                        Stig Ødegaard
Leder                                                                      1. sekretær
Norges Kommunistiske Parti                                 Norges Kommunistiske Parti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!