Bare et sosialistisk økonomisk system kan avskaffe arbeidsløsheten. 

 

NKP vil:

 • Skape industri og arbeidsplasser, gjennom en aktiv statlig næringspolitikk og en offentlig innsats for å få folk i jobb
 • Utvikle et sterkere sikkerhetsnett for dem som er syke og ikke kan jobbe eller har mistet jobben
 • Garantere arbeid med en lønn å leve av til alle i Norge 
 • Avskaffe arbeidsledighet
 • Styrke arbeidsmiljøloven for å sikre gode arbeidsvilkår til alle i landet
 • Bekjempe sosial dumping ved å kreve norsk lønn til arbeidsinnvandrere
 • Ha velferdstjenester i offentlig regi
 • Erstatte den markedsliberale EØS-avtalen med en reforhandlet handelsavtale
 • Bekjempe diskriminering og rasisme i arbeidslivet
 • Avvikle au pair-ordningen i Norge
 • Mer lokaldemokrati og samarbeid i lokalsamfunnet. Sammenslåing av kommuner skal skje i åpenhet gjennom folkeavstemninger, uten tvang
 • Styrke kommunenes økonomi 
 • Øke pressestøtten
 • Forby vikarbransjen og ha offentlig arbeidsformidling
 • At ILO-konvensjoner, norsk arbeidslovgivning og norske tariffavtaler skal ha forrang foran EØS-avtalen
 • At alle bedrifter som leverer tjenester eller varer til offentlig sektor skal ha inngått tariffavtale med et norsk fagforbund med landsomfattende tariffavtaler
 • Ha en kraftig styrking av Arbeidstilsynet
 • Gjeninnføre Posten Norge sin enerett til postombæring
 • Reversere drosjereformen
 • At det offentlige skal ha renholdstjenester, vaktmestertjenester og eventuelle kantinetjenester i egen regi
 • Gjøre det lettere å ta fagbrev ute i bedriftene
 • Arbeide for at kommunene driver renovasjon i egen regi
 • Ikke ha politisk bestemt minstelønn
 • Øke selvforsyningsgraden av norskproduserte jordbruksvarer på norske ressurser til minst 50 prosent
 • Bevare odelsloven, boplikten og driveplikten. Melkekvoter omsettes via det offentlige
 • Ha et offentlig medisinaldepot med produksjon av medisiner i Norge
 • Gjeninnføre kornlager i Norge for å dekke minst ett års behov for mel
 • Ha samfunnsmessig eie av bank- og kredittvesen
 • Ha samfunnsmessig kontroll av viktige bedrifter
 • Mesta skal bli produksjonsavdelingen til Statens vegvesen og skal tildeles vedlikeholds-, drift-, og utbyggingsoppgaver uten konkurranse