Dagens liberale boligpolitikk baserer seg på at private aktører bygger boliger for profitt. Manglende distriktspolitikk fører til økt tilstrømning til de store byene. Kapitalismens krise fører til økt tilflytting fra EU-området. Dette gir økt press på boligmarkedet. Investorer spekulerer i oppkjøp av tomter og eldre bygårder, og bygger nye boliger i det tempoet som maksimerer profitten.

 

Denne kapitalistiske boligpolitikken med markedskreftenes frie spill, fører til skyhøye boligpriser i de store byene, som folk må flytte til for å studere, og få seg arbeid. Kun de med høy fast inntekt, som mottar økonomisk støtte fra familie, eller har arvet penger, har råd til inngangsbilletten på boligmarkedet. Store grupper faller utenfor dagens boligmarked, med de svært uheldige konsekvenser som dette har for personlig utvikling, økonomi, helse og velferd. Vi trenger en sosial boligpolitikk!

 

Mange arbeidstakere har måttet kjøpe seg dyre boliger på det frie boligmarkedet. NKP ønsker ikke å skade deres interesser gjennom restriktive tiltak. Et nytt boretts­lagssystem vil på sikt flate ut boligprisene, og hindre framtidige boligspekulasjoner. Norge, med sitt enorme pensjonsfond har råd til dette, det står kun på politisk vilje!

 

 

NKP mener

 • God og trygg bolig er en menneskerett og et samfunnsansvar.
 • De samfunnsmessige boutgiftene skal dekke reelle nødvendige utgifter, og ikke gevinster til de store eiendoms-spekulantene.

 

NKPs politikk i korte trekk

 • Gjeninnføre boligregulering for bygging av nye borettslagsboliger
 • Stille kommunale og statlige tomter til rådighet for bygging av rimelige borettslagsboliger gjennom sosiale boligbyggelag.
 • Staten bevilger tilstrekkelige midler til at Husbanken kan finansiere storstilt nybygging av rimelige borettslagsboliger til alle som trenger det, med lav rente, og lang nedbetalingstid. Boligene skal ha en klausul om at de ikke kan omsettes på det frie boligmarkedet.
 • Staten bygger fullfinansierte boliger med lav husleie til samfunnets svakeste grupper.
 • Kommunale boliger må leies ut til selvkost, ikke til markedspris
 • Kommunale boliger må spres utover i byene og holde en normal standard
 • Det må bygges nok kommunale boliger til å dekke behovet
 • Det må bygges nok utleieboliger til studenter
 • Forbud mot sekundærboliger i byene