Da vil de viktigste bedriftene og bankene være overtatt av samfunnet. Produksjonen vil ledes etter en samfunnsmessig plan der folkets behov og ikke noen få private eieres fortjeneste vil være det overordnede målet. Det sosialistiske samfunnet er framtidas mål også for arbeiderbevegelsen i vårt land.

Norges Kommunistiske Parti går inn for en energipolitikk som tjener det overordnede mål å tilfredsstille folkets materielle og kulturelle behov.

NKP vil:

 • Aksjeloven revideres for å sikre demokratisk kontroll med samfunnsmessig viktige beslutninger
 • Oppheve Energiloven, dvs. redefinere strøm fra vare til grunnleggende infrastruktur
 • Frikoble det norske strømmarkedet fra NordPool og EUs strømmarked slik at strømprisen i Norge ikke påvirkes av strømprisen i EU
 • Opprette et sentralt demokratisk fellesorgan som styrer og forvalter strømproduksjonen i hele landet. Dette organet skal ha ansvaret for den nasjonale planlegging og forsyning
 • Ta opp forhandlinger med Storbritannia og Tyskland om bruken av overføringskablene
 • Avvise søknaden om å bygge eksportkabelen NorthConnect, som vil gå fra Norge til Skottland
 • Avvise EUs fjerde energimarkedspakke
 • Trekke Norge ut av EUs energiunion og Acer
 • Ha økte tilskudd til etterisolering av bygg
 • Ha økte tilskudd til montering av varmepumper
 • Prisene på strøm, olje, bensin, osv. til vanlig forbruk og hushold, til transport og offentlige sosiale og kulturelle formål, må ikke brukes som middel til å begrense energiforbruket
 • Prioriterer det norske folkets behov og rettigheter framfor nasjonale og internasjonale spekulanter
 • Prisene på strøm til den kraftkrevende industrien, som overveiende produserer varer med lav foredlingsgrad for eksport, må ikke subsidieres til fordel for den innenlandske og utenlandske monopolprofitt
 • Alle tiltak innenfor energisektoren må være underordnet og tjene samfunnsmessig og demokratisk styring og kontroll
 • Sikre en nasjonal- demokratisk styring og kontroll med industrien samt nasjonalisering av nøkkelbedrifter og monopolkapitalens storforetak
 • Statkraft og Statnett skal være folkets eiendom. Kapitalismens forretningsmessige prinsipper fjernes. Kraft og energi er folkets ressurser og skal styres politisk av folkevalgte 
 • Private kraftverk overføres til samfunnseie mot innløsning
 • Stå i mot vindturbiner på og nær land
 • Økonomisk stimulanse til fylker og kommuner der strømmen blir produsert
 • Innføre makspris på strøm på 30 øre kWh for privatkunder
 • Stille krav til fyllingsgrad i magasinene for å sikre at forsyningssikkerhet prioriteres foran krafteksport
 • Verne flere vassdrag i stedet for å bygge ut ny vannkraft, og heller oppgradere og utvide eksisterende vannkraftanlegg
 • Oppruste linjenettet for å unngå unødvendig strømtap
 • Nei til elektrifisering av sokkelen
 • Skape industri og arbeidsplasser, gjennom en aktiv statlig næringspolitikk
 • Alternative, framtidige energikilder som fusjonskraft, som er under utvikling, må tas i bruk