De lange ventetidene ved sykehusene for å få utført operasjoner koster samfunnet, produksjonslivet og enkeltmenneskene samlet milliardbeløp. Sykehuskapasiteten må utnyttes effektivt og økes der det er nødvendig. Utbyggingen av sykehjem må økes vesentlig.

 

Et demokratisk, landsdekkende helsetilbud

 • Nei til nyliberalistiske markeds-prinsipper i helseforetak, som New Public Management. Helseforetakene må erstattes av direkte offentlig styring
 • Sykehusene skal eies og styres av staten. Kamp mot privatiseringspolitikken
 • Ja til lokale sykehus, poliklinikker, fødested og legevakt
 • Pasienter skal ha sikret mulighet til kvalifisert pasienttransport i hele landet. Det legges spesielt til rette for pasienter som bor langt fra sykehus
 • Sikre nok helsepersonell ved å tilby heltidsstillinger med bedre vilkår
 • Styrke helsestasjonene.
 • Satse mer på forebygging av fysiske og psykiske sykdommer
 • Øke kunnskapen om forebyggende arbeid. Staten bidrar med økonomiske, forutsigbare midler til forskning om årsak til ulike sykdommer og folkehelseproblemer, samt tiltak til å forebyggende disse.
 • Ordningen med organdonasjon endres slik at man aktivt må reservere seg, og man mister da samtidig tilgang til ordningen
 • Verdens helseorganisasjon må ikke styres av kapitalkreftene; helsepolitikk må formes etter folkehelse- og ikke profitthensyn

 

Psykisk helse

 • Dagens lange ventetider innenfor psykisk helse fører til mer alvorlige lidelser 
 • Psykiatrisk krisetelefon hvor alle som trenger hjelp kan få det umiddelbart hele døgnet
 • Flere behandlingsplasser, både på dagtid og sengeplasser
 • Øke antallet psykologer med avtale med det offentlige
 • Psykisk helse sidestilles med fysisk helse slik at man blant annet kan gå til offentlig psykolog uten henvisning

 

Helse for alle, uavhengig av lommebok

 • Fysioterapi- og ergoterapitjenester skal være offentlige finansiert.
 • Tannhelsetjenester skal være offentlig finansiert.
 • Folketrygden skal dekke utgifter til briller/linser både for barn og voksne.
 • Systemet med egenandeler på helsetjenester og blå resept må fjernes. Prisene på medisiner må reduseres betraktelig

 

Eldreomsorg

 • Bygge flere sykehjem og omsorgsboliger i landet der det er størst behov med heldøgns og godt kvalifisert bemanning. Det skal ikke være mangel på sykehjemsplasser i Norge
 • Statlig drift av alders- og sykehjem i kommuner hvor tilbudet ikke holder mål i dag
 • NKP vil sikre et offentlig gratistilbud for at eldre som ønsker å bo i eget hjem, med den respektive individuelt tilpasset praktiske hjelpen som trengs til å klare det.

 

Sosialpolitikk

 • Staten må stille nok midler til disposisjon for fylkene og kommunene slik at de kan fylle de oppgavene de er pålagt ved lover og forskrifter.
 • Forebyggende sosialt arbeid blant barn og ungdom må prioriteres. Ungdomsklubbene spiller her en sentral rolle.
 • NAV-kontorene må tilføres flere ressurser slik at folk som faller utenfor jobb kan hjelpes tilbake i arbeid
 • • Funksjonshemmede må få reelle muligheter til utdanning og arbeid. Arbeidets betydning er fundamental for alle mennesker. Mulighetene til å kombinere trygd og arbeid må bedres.
 • Attføringssektoren må styrkes ved utbygging av attføringssentre og vern av arbeidsplasser for funksjonshemmede på det normale arbeidsmarkedet.
 • Arbeidet blant narkomane, alkoholikere og prostituerte må gis økte økonomiske midler. Behandlingstilbud som omfatter arbeid, bolig, fritidsaktivisering og støttekontakter må bygges ut
 • Driftsstøtten til de funksjonshemmedes organisasjoner må økes slik at de settes i stand til å utføre det arbeid som forventes av dem.