Vi løser ingenting uten å gå til roten av krisen som er kapitalismen. Det økonomiske-politiske systemet som driver rovdrift på mennesker, dyr og naturmiljø. Miljø- og klimapolitikken henger nøye sammen med kampen for sosial rettferdighet og fred.

Sosial urett, utbytting, krig og rovdrift på ressurser er sentrale drivkrefter i kapitalismen. Å kreve klima- og miljøtiltak der mennesker går uten arbeid, og ofte sulter, er absurd (f.eks. som følge av økonomiske sanksjoner). Nasjoner som blir rammet av kapitalismens misgjerninger, får sine kulturer, sitt miljø og sin infrastruktur ødelagt.

Det å løse krisen innenfor kapitalistiske strukturer (utbytting, krig, overproduksjon og evig vekst) er umulig. Kapitaleiere og investorer vil primært trygge sin profitt fremfor å redde planeten. Vår generasjon har et dypt, moralsk ansvar for å motvirke at våre barn og barnebarn skal måtte leve opp i et samfunn som blir mishandlet til økologisk ruin av profittjegere og spekulanter.

Arbeiderklassen skal ikke ta regningen for en miljø- og klimakrise kapitalismen har skapt ved å betale med arbeidsløshet, økonomiske innstramminger og ulike former for «skamfølelse». Allmenn oppslutning om «miljø- og klimatiltak» krever at omstillingene er sosialt rettferdige og oppfattes som nødvendige. Omstilling for profitt på bekostning av arbeidsfolk bidrar ikke til allmenn oppslutning.

Norges NATO-medlemskap med opprustning, militær aktivitet, utbygging av skytefelter, krig og krigsøvelser, menneskelige tragedier og tap av liv, er IKKE forenlig med en ansvarlig miljøpolitikk. Krigsøvelser og kriger i verden forurenser enormt, og blir av mange miljøforkjempere utelatt i klimaregnskapet. NKP mener at kamp mot, NATO og krigskreftene, og for nedrustning og fred må stå sentralt i miljøkampen. Det er mulig å gjøre noe med det om viljen er til stede. 

Skiftet til en mer miljø og klimavennlig retning må være «rødt og rettferdig». Det må skape arbeidsplasser for mat- og energiproduksjon, arbeidsplasser i tilknytning til boligproduksjon, for velferd, og for fredsskapende tiltak. Staten må føre en aktiv klima -og miljøpolitikk for trygg og varig økonomisk virksomhet til gunst for alt liv på jorden. Økonomisk politikk og planlegging for transport, industriutvikling, eierskap til produksjonsmidlene osv., må ha solid økologisk fokus. Bompenger, bensinavgifter og elbilfordeler er klimatiltak på feilspor fordi de rammer arbeiderklassen hardest.

 

NKP vil: 

 • Slette all akkumulert gjeld til «fattige land». Tapene må den kapitalistiske finanskapitalen ta. Dette vil gradvis øke levestandarden i mindre utviklede land opp til et bedre nivå. Flyktningestrømmene vil bli færre, og deres ressurser vil brukes til utvikling i eget land.
 • Skattlegge rikdommen til de rikeste, slik at det frigjorte skatteprovenyet kan brukes til å løfte de fattige. Privilegier knyttet til kapitaleiere og investorer fjernes. Kampen mot kapitalismen intensiveres, og den må fases ut over tid og erstattes med sosialismen.
 • Spekulasjonsbasert kapitalistisk vekst som ikke dekker reelle samfunnsbehov må stanses. 
 • Det må Produseres kapitalvarer med lang levetid og som kan repareres og oppgraderes. Produksjonen må dreies over fra kapitalistisk produksjon til samfunnsmessig styrt produksjon. ISO - den internasjonale standardiseringsorganisasjonen - styrkes og gis verdensstatus og enerett til å godta og iverksette standarder.
 • Omfattende offentlige tiltak må settes i verk for å fjerne gammel og skadelig forurensning. Unødig omsetning og bruk av plastemballasje stanses. Det etableres langt flere vernede områder både til vanns og til lands. Gruveavfall tillates ikke dumpet i fjorder og hav.
 • Havfisket blir statseid med de  driftsmidler som er nødvendigl. Fiskebestander og liv i havet opprettholdes for å ivareta et rikt fremtidig artsliv. Menneskene har ingen rett til å drive en virksomhet som er en trussel mot artsmangfoldet. 
 • Store vindturbiner er etter få års funksjonstid problemavfall som ikke lar seg resirkulere. De skaper konflikter kontra fiskeriene, og hakker i hjel trekkfugler som er nødvendige for å forebygge at det oppstår et fremtidig insekthelvete. Dessuten støyforurenser de. De er ikke ønskelige, verken til lands eller havs.
 • Økologisk landbruk får økt støtte.
 • Den samiske befolkningen gis sterkere rettigheter til sine tradisjonelle områder for reindrift.
 • Pensum og læreplaner for videregående og høyere merkantil utdanning gjennomgås med sikte på å motvirke at våre ungdommer oppdras/utdannes til griskhet, grådighet og rovdyrkapitalisme.
 • Internasjonalt samarbeid må bygge på likeverd og gjensidige forpliktelser mellom alle nasjoner slik at selvstendighet og integritet respekteres og overholdes. For en multipolar verden av likeverdige nasjoner. 
 • Planmessig hjelpearbeid skal styres av et omorganisert FN som også skal utøve kontroll med bruken av bevilgede midler.  Finans- og monopolkapitalen og næringsinteresser skal ikke ha innflytelse på bruken av midler til utvikling.
 • Norge har et stort potensiale for å utnytte ren energi fra sola. Energien kan utnyttes både i form av solfangere til lokal oppvarming og med solceller som gir direkte elektrisk kraft, både lokalt og nasjonalt. Produksjonsmåter, graden av utnyttelse av solenergien og utforming av solcellepaneler er i en rivende utvikling og gir en langsiktig, stabil og høy utnyttelse av solenergien, selv ved overskyet vær og snø. Solcellepaneler kan med fordel monteres på tak og fasader på private hjem, bedrifter og offentlige bygninger. Produksjonen av panelene gjøres med økende grad av fornybare elementer og gir en kraftproduksjon uten inngrep i naturen. Målet er å hente ut nok energi til eget forbruk og sende overskuddet tilbake til det norske kraftnettet. Det må innføres støtteordninger som oppfordrer og øker utbredelsen av solfangere og solceller.
 •  Bølgekraft er en energikilde som er miljøvennlig og bør utnyttes i større grad.
 • Alternative, framtidige energikilder som fusjonskraft, som er under utvikling, må tas i bruk.
 • Vann, strandsoner og naturlige rekreasjonsområder sikres for folket. Nye byggefelt for luksushytter stoppes.