«Solidaritet med Cuba og alle kjempende folk. Forent og samlet er vi sterkere i den antiimperialistiske kampen. Sammen med sosiale og folkelige bevegelser, i møtet med kapitalismen og dens politikk, trusselen om fascisme og krig, i forsvar for fred, miljø, arbeidernes rettigheter, solidaritet og sosialisme".

 

 1.  Vi, de 145 representantene for 78 kommunist- og arbeiderpartier fra 60 land, som var til stede på det 22. møtet i IMCWP, som ble holdt i Havanna, Cuba, 27.-29. oktober 2022, advarer om den farlige situasjonen menneskeheten befinner seg i.
 1. Imperialismens nåværende verdensdominans påtvinger oss en urettferdig og uholdbar internasjonal orden, intensiverer utbytting og forverrer forholdene for arbeiderklassen og folkene, forårsaker økende konflikter, motsetninger og kriger. Den hindrer løsningen av globale problemer som COVID-19 pandemien, som sosialistiske land historisk sett, og Cuba i dag spesielt, med dets offentlige helsesystem og vitenskapelige utvikling, effektivt har konfrontert og hvor sosialismens overlegenhet kommer til uttrykk. Vi kommunister forsvarer en ny verdensorden, basert på avskaffelsen av menneskets utbytting av mennesker, på relasjoner til gjensidig nytte mellom stater og folk, fred, bærekraftig utvikling for å garantere alle sosiale behov, sosial rettferdighet og solidaritet. 
 1. Som en konsekvens av imperialismens økende aggressivitet og den geopolitiske rekomposisjonen som er i gang, står vi overfor en ny eskalering av våpenkappløpet, styrkingen og utvidelsen av NATO, fremveksten av nye militære allianser, forverringen av spenninger og militære konflikter, f.eks. som den i Ukraina, gjenoppblomstringen av fascismen i ulike deler av verden, «den kalde krigen» og trusselen om en atomkonflikt, som vi må arbeide mot.
 1. Vi fordømmer kapitalismens rovdrift som fører til økende ulikhet, akkumulering av rikdom, ekskludering og migrasjonsstrømmer. Det forårsaker intensivering av matkrisen og forverring av miljøkrisen, samtidig som vi raskt nærmer oss et punkt der det kan være for sent å snu.
 1. Det borgerlige politiske systemet, som forsvarer interessene til monopoler og multinasjonale selskaper, styrer kapitalismens systemiske krise til egen fordel. De forsøker å kontrollere den økende sosiale misnøyen til arbeidere og folk gjennom press og vold.
 1. Den gradvise nedgangen av makten til Amerikas forente stater og dets allierte, som et resultat av dets interne kriser og i møte med dets konkurrenter, har forsterket den vilkårlige bruken av dobbeltmoral og truende blokadepolitikk, ulovlige tvangstiltak, militære intervensjoner og innblanding i staters indre anliggender. Imperialismen bruker et enormt arsenal av undergravende handlinger i sammenheng med ukonvensjonell krigføring, spesielt medierelaterte handlinger, som destabiliserende verktøy for å demonisere regjeringer som ikke handler overens med den imperialistiske verdens interesser.
 1. Arbeiderklassens kamp mot det kapitalistiske utbyttingssystemet krever for det første enhet innad blant kommunist- og arbeiderbevegelsens partier sammen med de sosiale og folkelige, bonde- og urfolksbevegelsene, for å styrke klassekampen mot de borgerlige. Mot imperialistiske planer og for byggingen av en verden med fred, og sosial og materiell rettferdighet. 

 

I møte med forsøkene fra imperialismen på å begrense arbeidernes og folks kamp og å undergrave enheten og solidariteten til de antiimperialistiske og revolusjonære kreftene, er kommunist- og arbeiderpartiene, som er deltakere på det 22. IMCWP i Havanna, enige om følgende:

 • Forene kreftene for å styrke kampen mot imperialismen, å bidra til å forandre den nåværende urettferdige og udemokratiske internasjonale orden der kapitalistiske interesser råder, til en internasjonal orden basert på fred, bærekraftig utvikling, sosial rettferdighet og solidaritet, som baner veien for byggingen av det sosialistiske samfunnet.
 • Kreve respekt for prinsippene om folkenes selvbestemmelse, uavhengighet, suverenitet, likhet og ikke-innblanding i staters indre anliggender, så vel som for folks legitime rett til fred og til å velge sin egen utviklingsvei.
 • Mobilisere massene til å fordømme og avvise våpenkappløpet og de store kuttene i sosiale utgifter forårsaket av det. Kjempe mot eksistensen og moderniseringen av atomvåpen, utenlandske militærbaser; mot NATO og dets prosjekt for å utvide og bli en global militær organisasjon.
 • Kjempe mot oppblomstringen av antikommunistiske, reaksjonære, ultranasjonalistiske og fascistiske krefter i ulike deler av verden, som fører til vold, fremmedfrykt, rasisme og politisk, ideologisk, sosial, etnisk, religiøs og kjønnsintoleranse, og fremmer etnisk-nasjonale konflikter.
 • Styrke solidariteten med folkene som motstår imperialismens innblanding og aggresjoner og avvise politikken med blokader, sanksjoner, ensidige tvangstiltak og dobbeltmoral, som et instrument for press og utpressing mot regjeringer og folk.
 • Forsvare og fremme Marxismen-Leninismen som verktøy for å konfrontere imperialismens ideologiske, kulturelle og symbolske offensiv, rettet mot å legitimere urettferdighetene til det kapitalistiske systemet, diskvalifisere sosialisme og kommunisme og erodere eller ødelegge den kulturelle identiteten til våre nasjoner.
 • Fordoble kampen for alle rettferdige og frigjørende saker til folkene og å øke solidariteten med arbeidere, bønder, urfolk, ungdoms- og kvinneorganisasjoner, til forsvar for deres rettigheter og mot kapitalismen. Stå ved siden av flyktninger og alle ofre for krig.
 • Forsterke fordømmelsen av og bekjempe utviklingsmodellen basert på kapitalistisk profitt som ødelegger miljøet og setter økosystemenes og menneskeartens overlevelse i fare.
 • Overholde handlingsplanen som ble godkjent på det 22. møtet for å styrke enheten i Den internasjonale kommunist- og arbeiderbevegelsen, sammen med sosiale og folkelige bevegelser mot imperialistisk dominans, med sikte på å intensivere kampen for å forsvare arbeidernes og folkenes interesser, for revolusjonære forandringer med sikte på å styrte kapitalismen og for konstruksjonen av sosialismen.

 

Med koordinert innsats utført av arbeiderklassens fortropp, sammen med sosiale, folkelige og demokratiske organisasjoner, bevegelser og de som forsvarer frigjøringen av kvinners rettigheter, vil vi være i stand til å beseire kapitalismen som et dominerende, destruktiv og fremtidsløst verdenssystem og oppnå ekte revolusjonerende forandringer.

Vi takker Cubas Kommunistiske Parti, Cubas revolusjonære regjering og dets folk for deres bidrag til organiseringen av 22. IMCWP, og for den varme velkomsten delegatene til møtet har fått.

Vi bekrefter på nytt vår solidaritet og støtte til det cubanske folks rettferdige sak og deres kamp for umiddelbar og ubetinget opphevelse av den urettferdige, kriminelle og folkerettsstridige økonomiske, kommersielle og finansielle blokaden som de har vært utsatt for i mer enn 60 år. Vi krever at den amerikanske regjeringen fjerner Cuba fra den falske listen over statssponsorer av terrorisme.

Vi hyller arven til den historiske lederen av den cubanske revolusjonen, Fidel Castro Ruz, som sammen med læren til general Raúl Castro Ruz og den påfølgende generasjonen ledet av førstesekretæren for sentralkomiteen til kommunistpartiet og presidenten for Republikken Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. De er en konstant inspirasjon for folkenes kamp for deres sanne og definitive frigjøring på veien mot byggingen av et sosialistisk, uavhengig og solidarisk samfunn.

 

Vi står Forent i kampen mot imperialismen og kapitalismen!

Lenge leve sosialismen!

Havanna, 29. oktober 2022